Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын сапатына мониторинг жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобо

Долбоор

1.    Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын сапатына мониторинг жүргүзүү тартиби жөнүндөгү ушул Жобо (мындан ары - Жобо) “Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 29-январындагы “2014-жылды мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыялоо жөнүндө” Указын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-мартындагы № 177 токтомун аткаруу үчүн, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка укуктук-ченемдик актыларынын негизинде иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын сапатына мониторинг жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобого коюлуучу негизги талаптарды аныктайт.

2. Жободо төмөнкүдөй түшүнүктөр жана терминдер пайдаланылат: муниципалдык кызмат - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, муниципалдык мекемелердин жеке жана юридикалык жактардын суроо-талабын аткаруу боюнча алардын укуктарын ишке ашырууга, мыйзамдуу кызыкчылыктарын канааттандырууга, ченемдик укуктук актылар менен аларга жүктөлгөн милдеттерди аткарууга багытталган алардын компетенциясынын чегинде ишке ашырылган иштеринин натыйжасы же аймактын элинин жашоо-тиричилик маселелерин камсыздоо;
муниципалдык акысыз кызмат - кайтарымсыз негизде жеке жана юридикалык жактарга бюджеттик каражаттардын эсебинен акысыз көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат;
муниципалдык акы төлөнүүчү кызмат - мыйзамдарда белгиленген акы үчүн жеке жана юридикалык жактарга акы төлөнүүчү негизде (толук же жартылай) көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат;
муниципалдык кызматты керектөөчү - муниципалдык кызматты аткаруучуга түздөн-түз же өзүнүн өкүлү аркылуу кайрылган жергиликтүү коомчулук, жеке же юридикалык жак;
муниципалдык кызмат стандарты - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү муниципалдык кызматтын типтүү стандартынын негизинде иштелип чыгуучу, муниципалдык кызматты аткаруучу менен кызмат керектөөчүнүн өз ара аракеттенүү жол-жобосун аныктоочу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилүүчү муниципалдык кызматка коюлган талаптардын системалаштырылган тобу;
ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган - жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча мамлекеттик орган.
3. Ушул Жободо белгиленген ченемдер иштери муниципалдык кызмат көрсөтүүгө байланышкан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, муниципалдык мекемелер, жеке жана юридикалык жактар үчүн милдеттүү.
4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жөнгө салуу жана контролдоо функцияларын аткаруу боюнча иштери муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрине киргизилбейт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жөнгө салынат.
5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүлүп берилген Мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестрине (тизмесине) киргизилген мамлекеттик кызматтар мамлекеттик кызматтардын мындай түрлөрү үчүн иштелип чыккан стандарттардын негизинде ишке ашырылат.
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген, типтүү стандарттын негизинде иштелип чыгуучу муниципалдык кызматтардын стандарттарына ылайык муниципалдык кызматтар көрсөтүлөт.
7. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функцияларын жана ыйгарым укуктарын анализдөө жана мониторинг жүргүзүү боюнча бөлүмү (мындан ары - жооптуу аткаруучу) муниципалдык кызматтан пайдалануу үчүн кайрылган жарандар менен юридикалык тараптарды сурамжылоонун жана анкеталык иликтөө жүргүзүүнүн жыйынтыктары жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (мындан ары - муниципалдык кызматты аткаруучу) берген отчеттордун негизинде мониторингди ишке ашырат.
8. Мониторингдин объектиси:
1) муниципалдык кызматтын керектөөчүсү үчүн соңку (жашоо кырдаалын чечүүчү) жыйынтыктарды берген жекече муниципалдык кызмат;
2) керектөө үчүн кайрылгандарга зарыл жыйынтыктарды камсыз кылган жалпы муниципалдык кызматтардын комплекси.

9. Кезектеги календардык жылга карата мониторинг объектилеринин тизмеси (мындан ары - Тизме) жооптуу аткаруучу тарабынган даярдалып, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет жана 20-апрелге чейинки мөөнөттө муниципалдык кызматтын аткаруучуларынын эсине салынат.
10. Мониторинг жүргүзүү үчүн баштапкы маалыматтарды топтоо төмөнкүчө жүргүзүлөт:
    ушул Жобонун №1-Тиркемесиндеги типтүү сурамжылоо баракчасын колдонуу менен, жооптуу аткаруучу Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында муниципалдык кызматтан пайдалануу үчүн кайрылган жарандар менен уюмдардын арасында такай сурамжылоо жүргүзөт.
    муниципалдык кызматтан пайдалануу үчүн кайрылган жарандар менен уюмдардын арасында сурамжылоо (анкета аркылуу) иликтөө иштери (мындан ары – анкеталык иликтөө) муниципалдык кызматтын аткаруучусу тарабынан жүргүзүлөт. Анкеталык иликтөө ушул Жобонун №2-Тиркемесинде берилген типтүү анкета формасына ылайык жүргүзүлөт. Айрым бир муниципалдык кызматтардын өзгөчөлүктөрүн эске алып, жооптуу аткаруучунун макулдугу менен муниципалдык кызматтын аткаруучусу анкетага өзгөртүүлөрдү киргизүүсүнө жол берилет.
11. Муниципалдык кызматтан пайдалануу үчүн кайрылган жарандар менен уюмдардын арасында жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгын жооптуу аткаруучу квартал сайын чыгарат. Кайрылуучуларга муниципалдык кызматты берүү учурунда кетирилген кемчиликтерди оңдоо үчүн тиешелүү чараларды колдонот.
12. Толтурулган анкеталар жыл сайын 20-октябрдан кечиктирилбей жооптуу аткаруучуга өткөрүлөт. Ошол эле учурда өтүп бараткан жылдын тогуз айынын аралыгында берилген муниципалдык кызматтын сандык көрсөткүчтөрүн камтыган мүнөздөгү отчет берилүүгө тийиш.
13. Мониторингдин максаттары:
1)    жарандар менен уюмдарга муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын текшерүү объектилерин аныктоо үчүн, жарандар менен уюмдарга муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын мүнөздөөчү көрсөткүчтөрдү системдик анализдөө жана баалоо;
2)    жарандар менен уюмдарга муниципалдык кызматтын жетиштүүлүгүн жана изилденген сапаттык параметрлердин такталган маанилерин жакшыртуу үчүн колдонулуучу чараларды аныктоо жана ишке ашыруу;
3)    муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын мүнөздөгөн изилдөөдөгү көрсөткүчтөрдүн узак перспективадагы өзгөрүү динамикасын окуп үйрөнүү.

II. Мониторингдин предмети
Мониторингди жүргүзүүдө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын мүнөздөгөн төмөнкү көрсөткүчтөрдүн аткарылышын анализдейт жана баа берет:
1)    муниципалдык кызматтын иш жүзүндө көрсөтүлүш процедурасынын муниципалдык кызмат стандарттарына төп келүүсү;
2)    муниципалдык кызматты керектөө үчүн кайрылгандардын убакыт чыгымдарынын ченемдик бекитилген маанилерге төп келүүсү;
3)    муниципалдык кызматты керектөө үчүн кайрылгандардын каржылык чыгымдарынын ченемдик бекитилген маанилерге төп келүүсү;
4)    кызматты электрондук түрдө пайдалануу мүмкүнчүлүгүнүн бар болушу;
5)    муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин бар болушу;
6)    муниципалдык кызмат көрсөтүү жөнүндө маалыматтын жалпыга маалымдоо каражаттарында, көпчүлүккө көрүнүктүү жерлерде жана маалымат тактайчаларында берилүүсү; 
7)    муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатына жана жеиштүүлүгүнө жарандардын канааттануусу;
8)    муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатына байланыштуу негиздүү даттануулардын жоктугу.

III. Мониторинг жүргүзүүнүн жана анын жыйынтыктарын каттоо тартиби
1. Муниципалдык кызматтарды аткаруучудан алынган анкеталар менен отчеттун негизинде, жооптуу аткаруучу төмөнкүлөрдү аткарат:
1) муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын мүнөздөгөн жана сандык мааниге ээ болгон изилденилүүчү минималдык жана максмалдык маанилерди табуу;
2) муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатына байланышкан көйгөй-маселелерди системага салуу;
3) муниципалдык кызматтын изилдөөгө алынган көрсөткүчтөрүнүн ченемдик бекитилген жана реалдуу (иш жүзүндөгү) маанилерин, ошондой эле алардын орточо маанилерин жана максималдуу четтөөлөрүн салыштыруу;
4) муниципалдык кызматты алууда аныкталган көйгөйлөрдү жана керектөөчүлөрдүн күтүүлөрүнүн изилдөөгө алынган көрсөткүчтөрүнүн ченемдик бекитилген маанилерин салыштыруу;
5) ченемдик маанилери бекитилбеген муниципалдык кызматтардын көрсөткүчтөрүн аныктоо;
6) муниципалдык кызматтардын талап кылынуу деңгээлин баалоо.
2. Аткарылган иш-чаралардын жыйынтыктарынын негизинде жооптуу аткаруучу 15-ноябрга чейинки мөөнөттө муниципалдык кызматтын аткаруучусу көрсөткөн муниципалдык кызматтын сапатына мониторинг жүргүзүүсүнүн жыйынтыктары боюнча жыйынтыктоочу доклад (мындан ары – жыйынтыктоочу доклад) даярдайт, жана ал төмөнкү маалыматарды камтышы абзел:
1) муниципалдык кызматтын аталышы, муниципалдык кызматтын жооптуу аткаруучусун көрсөтүү менен;
2) муниципалдык кызматтарды көрсөтүү сапатына жана талап кылынуу деңгээлине жараша муниципалдык кызматтарды рангдарга бөлүү;
3) ушул Жобонун II-бөлүмүндө келтирилген көрсөткүчтөргө жетишүү;
4) мониторингдин жыйынтыгы боюнча аныкталган муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мүнөздүү жана актуалдуу көйгөйлөрүн баяндоо.
3. Мониторингдин жыйынтыгы графиктер жана диаграммалар менен көрсөтүлөт. Докладдын тиркемеси катары мониторингдин суроолоруна берилген жооптордон турган маалымат базалары келтирилет.
4. Жооптуу аткаруучу 20-ноябрга чейинки мөөнөттө ведомстволор аралык аракеттешүүнү уюштурууга жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жыйынтыктоочу докладды берет.  
5. Жыйынтыктоочу доклад ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын коллегиясында каралат.
6.  Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин макулдугу менен, 30-ноябрга чейинки мөөнөттө кийинки календардык жылга карата муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын текшерүү планы жооптуу аткаруучу тарабынан жыйынтыктоочу докладдын негизинде түзүлөт. 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх