Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу максатында Базалык реестрге кирген муниципалдык кызматтардык стандарттарынын иштелип чыккан долбоорлору коомдук талкууга коюлат.

                                                                     Долбоор

Муниципалдык кызматтын
 1 - СТАНДАРТЫ

I. Муниципалдык кызматтын паспорту 

1.    Кызматтын аталышы     Юридикалык жана физикалык жактардын сурамы боюнча ЖӨБОнын карамагында болгон маалыматты берүү
2.    Кызмат көрсөтүүчү муниципалдык органдын (мекеменин) толук аталышы     ЖӨБнун аткаруучу жана өкүлчүлүктүү органдары 

ЖӨБнун аткаруучу жана өкүлчүлүктүү органдарынын тизмеси ЖӨБ Кошунун жана ЖӨБЭММАнын расмий сайтында жайгаштырылган.
3.    Муниципалдык кызматты алуучулар    Кыргыз Республикасынын жарандары жана Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактар.
4.    Муниципалдык кызматты алуунун укуктук негиздери     Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамынын 2-пунктуна ылайык маалымат берүү милдеттенмеси бардык мамлекеттик жана ЖӨБОна жүктөлгөн.

5.    Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтын акыркы жыйынтыгы     Маалымат
6.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары    Маалымат берүү жүргүзүлөт:
- бекитилген санитардык талаптарга жооп берген
жайда; 
- бардык жарандардын, имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмөлөр) тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгү, ичинде ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар (мындан ары ДСМЧЖ)  үчүн жабдуулар (имараттарда, жайларда) пандустар, кармоочтор болгондо
- жандуу кезек принциби менен;
- уюмдарда күтүү залдары, дааратканалар ( аймактарда борбордук суу түтүктөрүнө жана канализацияга туташууга мүмкүнчүлүк жок болгондо – короодо), жылуулук, суу, телефон болгондо;
- жеңилдик каралган жарандар (Улуу Ата-мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, оорукта иштегендер жана аларга теңелгендер, ДСМЧЖ, боюнда бар аялдар) кезексиз тейленет же алар чыга албаган учурда кызматкер өзү арыз алганы түшөт;
- келгендерге ыңгайлуу болсун үчүн кызмат көрсөтүү жайларында кызмат алуу үчүн керектүү документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү илинет;
7.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү    1. документтерди кабыл алууга 30 минутадан көп эмес.
2. кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү – бир жумуш күнү.
3. кызматтын жыйынтыгын берүүгө 30 минутадан көп эмес
  II. Муниципалдык кызматты алуучуларга маалымат жеткирүү
8.    Колдонуучуга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), аларды стандартташтырууга жооптуу ЖӨБО жөнүндө маалымдоо
    Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты алууга болот:
1.    ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
2.    ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында
3.    ЖӨБОна түз кайрылганда
4.    ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБОнын стенддеринде, брошюраларында жана буклеттеринде.
ЖӨБОнын иш графиги ЖӨБЭММАнын, ЖӨБ кошунун сайттарында жана ЖӨБОнын маалыматтык стенддеринде жайгаштырылат.
Маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. 
9.    Кызмат жөнүндө маалыматтарды таратуу жолдору (мүмкүн болгон бардык жолдорду мүнөздөп же санап чыгуу))     Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат жөнүндө маалымат төмөнкү жолдор менен таратылышы мүмкүн:
   - ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана 
ЖӨБОнын расмий сайттары аркылуу;
   - ЖӨБЭММАда, ЖӨБ кошунунда, ЖӨБОда болгон стенддер, буклеттер жана брошюралар аркылуу;
   - ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун
кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
  - телефон аркылуу (телефон номерлери ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында жайгаштырылган)
 
Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.
III. Муниципалдык кызматтын көрсөтүлүшү жана тейлөө
10.     Келүүчүлөр менен болгон маектешүү    Бардык ЖӨБОда ушул кызматты көрсөтүүгө жооптуу кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн эшиктеринде маалыматтык тактачалар илинип туруш керек.
Бардык кызматкерлер Аты, атасынын аты жана кызматы көрсөтүлгөн персондощтурулган тактачаларды (бейджиктерди) тагынып жүрүүсү керек. Бардык кызматкерлер тарабынан кызматтык инструкциялар (функционалдык милдеттер) жана аракеттеги мыйзамдардын бузулушуна жол бербей турган, жарандарга болгон мамиледе этикалуулукту, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылган, кызыкчылыктардын конфликттерин болтурбоочу профессионалдык-этикалык ченемдер сакталышы керек.
Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаждыктагы жарандар үчүн (угуусу, көрүүсү жана бел-омуртка тутуму боюнча ДСМЧЖ, картайган пенсионерлер, согуш жана эмгек ардагерлери, боюнда бар аялдар) маектешүү жана кызмат көрсөтүү алар үчүн ыңгайлуу формада жүргүзүлөт. 
11.    Конфиденциалдуулукту камсыздоо жолдору    Колдонуучу жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда гана берилиши мүмкүн.
12.    Муниципалдык кызматты колдонуучунун аракеттери же/жана керектүү документтердин тизмеси             Юридикалык жана физикалык жактардын сурамы боюнча ЖӨБОнын карамагында болгон маалыматты берүүгө негиз ЖӨБОна төмөнкүдөй формаларда жөнөтүлүшү мүмкүн:
 - оозеки түз кайрылуу же телефон аркылуу;
 - түз жеткирүү, почта, курьер аркылуу же байланыштын электрондук каналдары аркылуу берилүүчү жазуу түрүндөгү сурам аркылуу.
13.    Акы төлөнүүчү муниципалдык кызматтын наркы                       Кызмат акысыз көрсөтүлөт.
 Төлөм катары бланкалык продукция үчүн даярдоонун өздүк наркы  гана алынат.         
14.    Муниципалдык кызматтын сапатынын параметрлери    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:
- колдонуучу үчүн актуалдуулугу;
- көрсөтүлүүчү кызматтын стандартында көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөтүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз учурунда берилгендиги;
 - жаш курагы, жынысы, улуту жана дини ишеними боюнча дискриминацияга жол бербөө;
- жеткиликтүүлүгү жана жарандардан кызмат көрсөтүү үчүн стандартта көрсөтүлгөн гана документтердин талап кылуу;
- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандарт менен бекитилген талаптарга дал келүүсү: ДСМЧ жарандар үчүн имаратка, жайларга эркин кирүү мүмкүнчүлүгү, коммуналдык-турмуш-тиричилик шарттарынын болуусу, жарандарды кабыл алуу үчүн ыңгайлуу график, маалыматтык колдоонун болуусу жана жеткиликтүүлүгү (басма жана электрондук форматтарда);
- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин тыкандыгы жана сылыктыгы, зарыл документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү жана бардык кызмат көрсөтүү процедурасынын жүрүшүндө консультация берип туруусу.
15.    Кызматты электрондук форматта көрсөтүү    Кабыл алууда жана кызмат көрсөтүүдө берилет.
IV. Муниципалдык кызматты көрсөтүүдөн баш тартуу жана арыздануу тартиби 
16.    Муниципалдык кызматты көрсөтүүдөн баш тартуу    Арыз берүүчү тарабынан өздүгүн тастыктаган документ же юридикалык жакты расмий катталгандыгы тууралуу документ көрсөтүлбөгөн учурда
17.    Арыздануу тартиби    Кызмат көрсөтүү талаптагыдай болбой калган учурда алуучу оозеки же жазуу түрүндө ЖӨБОнын жетекчилигине кайрылууга укуктуу.
Жазуу түрүндөгү арыздануу эркин формада берилет жана кызмат алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кол тамгасын, датасын камтышы керек. Ыйгарым укуктуу кызматкер арызды бир жумуш күнүнүн ичинде каттайт жана кароого жетекчиликке жиберет. Арыздарды жана дооматтарды кароо белгиленген тартипте ЖӨБОнын жетекчилиги тарабынан жүргүзүлөт.
Жазуу түрүндөгү арызды кароо жана алуучу тарабынан жооптун берилиши арыз катталгандан 30 күндөн ашпоо керек.
Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер жаралган учурда алуучу белгиленген тартипте ЖӨБОнын жетекчилигине кайрылууга укуктуу.
Арызына алган жоопко канааттанбаган учурда алуучу чечим боюнча сотко кайрылууга укуктуу.

18    Муниципалдык кызматтын стандартын кайра карап чыгуу мезгилдүүлүгү    Муниципалдык кызматтын стандарты регулярдык түрдө 3 жылда бирден кем эмес жолу кайра каралып туруш керек. 


Муниципалдык кызматтын
2 - СТАНДАРТЫ
      I. Муниципалдык кызматтын паспорту 

1.    Кызматтын аталышы     Юридикалык жана физикалык жактардын калктуу пункттагы географиялык объектилерди атоо, кайра атоо боюнча сунуштарын кароо.
2.    Кызмат көрсөтүүчү униципалдык органдын (мекеменин) толук аталышы      ЖӨБнун өкүлчүлүктүү органдары.

ЖӨБнун өкүлчүлүктүү органдарынын тизмеси ЖӨБ Кошунун жана ЖӨБЭММАнын расмий сайтында жайгаштырылган.
3.    Муниципалдык кызматты алуучулар    Кыргыз Республикасынын жарандары жана Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактар.
4.    Муниципалдык кызматты алуунун укуктук негиздери     КР «Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө” Мыйзамына ылайык проспектилерди, аллеяларды, аянттарды, шаардык жана айылдык сейил бактарды, бульварларды, көчөлөрдү атоо жана кайра атоо жергиликтүү кеңештердин чечими менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлөт.
5.    Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтын акыркы жыйынтыгы     Айылдык жана шаардык кенештердин чечимдери.
6.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары    Маалымат берүү жүргүзүлөт:
- бекитилген санитардык талаптарга жооп берген
жайда; 
- бардык жарандардын, анын имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмөлөр) тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгү, ичинде ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар (мындан ары ДСМЧЖ)  үчүн жабдуулар (имараттарда, жайларда) пандустар, кармоочтор болгондо
- жандуу кезек принциби менен;
- уюмдарда күтүү залдары, дааратканалар ( аймактарда борбордук суу түтүктөрүнө жана канализацияга туташууга мүмкүнчүлүк жок болгондо – короодо), жылуулук, суу, телефон болгондо;
- жеңилдик каралган жарандар (Улуу ата-мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, оорукта иштегендер жана аларга теңелгендер, ДСМЧЖ, боюнда бар аялдар) кезексиз тейленет же алар чыга албаган учурда кызматкер өзү арыз алганы түшөт;
- келгендерге ыңгайлуу болсун үчүн кызмат көрсөтүү жайларында кызмат алуу үчүн керектүү документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү илинет;
7.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү    1. документтерди кабыл алуугага 30 минутадан көп эмес.
2. кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү – бир жумуш күнү.
3. кызматтын жыйынтыгын берүүгө 30 минутадан көп эмес.
  II. Муниципалдык кызматтын көрсөтүлүшү жана тейлөө.
8.    Колдонуучуга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), аларды стандартташтырууга жооптуу ЖӨБО жөнүндө маалымдоо
    Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты алууга болот:
1.    ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
2.    ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында
3.    ЖӨБОна түз кайрылганда
4.    ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБОнын стенддеринде, брошюраларында жана буклеттеринде.
ЖӨБОнын иш графиги ЖӨБЭММАнын, ЖӨБ кошунун сайттарында жана ЖӨБОнын маалыматтык стенддеринде жайгаштырылат.
Маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. 
Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат жөнүндө маалымат төмөнкү жолдор менен таратылышы мүмкүн:
   - ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана 
ЖӨБОнын расмий сайттары аркылуу;
   - ЖӨБЭММАда, ЖӨБ кошунунда, ЖӨБОда болгон стенддер, буклеттер жана брошюралар аркылуу;
   - ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун
кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
  - телефон аркылуу (телефон номерлери ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында жайгаштырылган)
 
Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.

9.    Кызмат жөнүндө маалыматтарды таратуу жолдору (мүмкүн болгон бардык жолдорду мүнөздөп же санап чыгуу))     Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат жөнүндө маалымат төмөнкү жолдор менен таратылышы мүмкүн:
   - ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана 
ЖӨБОнын расмий сайттары аркылуу;
   - ЖӨБЭММАда, ЖӨБ кошунунда, ЖӨБОда болгон стенддер, буклеттер жана брошюралар аркылуу;
   - ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун
кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
  - телефон аркылуу (телефон номерлери ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында жайгаштырылган)
 
Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.

III. Муниципалдык кызмат көрсөтүү жана тейлөө
10.     Келүүчүлөр менен болгон маектешүү    Бардык ЖӨБОда ушул кызматты көрсөтүүгө жооптуу кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн эшиктеринде маалыматтык тактачалар илинип туруш керек.
Бардык кызматкерлер Аты, атасынын аты жана кызматы көрсөтүлгөн персондощтурулган тактачаларды (бейджиктерди) тагынып жүрүүсү керек. Бардык кызматкерлер тарабынан кызматтык инструкциялар (функционалдык милдеттер) жана аракеттеги мыйзамдардын бузулушуна жол бербей турган, жарандарга болгон мамиледе этикалуулукту, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылган, кызыкчылыктардын конфликттерин болтурбоочу профессионалдык-этикалык ченемдер сакталышы керек.
Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаждыктагы жарандар үчүн (угуусу, көрүүсү жана бел-омуртка тутуму боюнча ДСМЧЖ, картайган пенсионерлер, согуш жана эмгек ардагерлери, боюнда бар аялдар) маектешүү жана кызмат көрсөтүү алар үчүн ыңгайлуу формада жүргүзүлөт. 
11.    Конфиденциалдуулукту камсыздоо жолдору    Колдонуучу жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда гана берилиши мүмкүн.
12.    Муниципалдык кызматты колдонуучунун аракеттери же/жана керектүү документтердин тизмеси    Юридикалык жана физикалык жактардын калктуу пункттагы географиялык объектилерди атоо, кайра атоо боюнча сунуштарын кароого негиз болуп эсептелинет:
- Юридикалык жана физикалык жактардын оозеки же жазуу түрүндө кайрылуусу;
- жарандын өздүгүн тастыктаган документинин же юридикалык жактардын расмий катталгандыгы тууралуу документтин болушу.
13.    Акы төлөнүүчү муниципалдык кызматтын наркы     Кызмат акысыз көрсөтүлөт.
 Төлөм катары бланкалык продукция үчүн даярдоонун өздүк наркы  гана алынат 
14.    Муниципалдык кызматтын сапатынын параметрлери    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:
- колдонуучу үчүн актуалдуулугу;
- көрсөтүлүүчү кызматтын стандартында көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөтүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз учурунда берилгендиги;
 - жаш курагы, жынысы, улуту жана дини ишеними боюнча дискриминацияга жол бербөө;
- жеткиликтүүлүгү жана жарандардан кызмат көрсөтүү үчүн стандартта көрсөтүлгөн гана документтердин талап кылуу;
- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандарт менен бекитилген талаптарга дал келүүсү: ДСМЧ жарандар үчүн имаратка, жайларга эркин кирүү мүмкүнчүлүгү, коммуналдык-турмуш-тиричилик шарттарынын болуусу, жарандарды кабыл алуу үчүн ыңгайлуу график, маалыматтык колдоонун болуусу жана жеткиликтүүлүгү (басма жана электрондук форматтарда);
- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин тыкандыгы жана сылыктыгы, зарыл документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү жана бардык кызмат көрсөтүү процедурасынын жүрүшүндө консультация берип туруусу.

15.    Кызматты электрондук форматта көрсөтүү    
Кабыл алууда жана кызмат көрсөтүүдө берилет.


IV. Муниципалдык кызматты көрсөтүүдөн баш тартуу жана арыздануу тартиби 
16.    Муниципалдык кызматты көрсөтүүдөн баш тартуу    Арыз берүүчү тарабынан өздүгүн тастыктаган документ же юридикалык жакты расмий катталгандыгы тууралуу документ көрсөтүлбөгөн учурда
17.    Арыздануу тартиби    Кызмат көрсөтүү талаптагыдай болбой калган учурда алуучу оозеки же жазуу түрүндө ЖӨБОнын жетекчилигине кайрылууга укуктуу.
Жазуу түрүндөгү арыздануу эркин формада берилет жана кызмат алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кол тамгасын, датасын камтышы керек. Ыйгарым укуктуу кызматкер арызды бир жумуш күнүнүн ичинде каттайт жана кароого жетекчиликке жиберет. Арыздарды жана дооматтарды кароо белгиленген тартипте ЖӨБОнын жетекчилиги тарабынан жүргүзүлөт.
Жазуу түрүндөгү арызды кароо жана алуучу тарабынан жооптун берилиши арыз катталгандан 30 күндөн ашпоо керек.
Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер жаралган учурда алуучу белгиленген тартипте ЖӨБОнын жетекчилигине кайрылууга укуктуу.
Арызына алган жоопко канааттанбаган учурда алуучу чечим боюнча сотко кайрылууга укуктуу.

18    Муниципалдык кызматтын стандартын кайра карап чыгуу мезгилдүүлүгү    Муниципалдык кызматтын стандарты регулярдык түрдө 3 жылда бирден кем эмес жолу кайра каралып туруш керек.

Муниципалдык кызматтын
3-СТАНДАРТЫ

I. Муниципалдык кызматтын паспорту 

1.    Кызматтын аталышы     Турак-жай  шарттарын жакшыртууга муктаж болгон жарандарды эсепке алуу
2.    Кызмат көрсөтүүчү униципалдык органдын (мекеменин) толук аталышы     ЖӨБнун аткаруучу органдары 

ЖӨБнун аткаруучу органдарынын тизмеси ЖӨБ Кошунун жана ЖӨБЭММАнын расмий сайтында жайгаштырылган.
3.    Муниципалдык кызматты алуучулар    Кыргыз Республикасынын жарандары гана.
4.    Муниципалдык кызматты алуунун укуктук негиздери    Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамынын 2-пунктуна ылайык маалымат берүү милдеттенмеси бардык мамлекеттик жана ЖӨБОна жүктөлгөн
5.    Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтын акыркы жыйынтыгы     Маалымкат.
Жооп сурам келген формада берилет. 
ЖӨБОда турган документ бирден көп тилде болгон учурда документ (жооп) маалыматты сураган тарап артыкчылык берген тилде берилет
6.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары    Маалымат берүү жүргүзүлөт:
- бекитилген санитардык талаптарга жооп берген
жайда; 
- бардык жарандардын, анын имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмөлөр) тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгү, ичинде ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар (мындан ары ДСМЧЖ)  үчүн жабдуулар (имараттарда, жайларда) пандустар, кармоочтор болгондо
- жандуу кезек принциби менен;
- уюмдарда күтүү залдары, дааратканалар ( аймактарда борбордук суу түтүктөрүнө жана канализацияга туташууга мүмкүнчүлүк жок болгондо – короодо), жылуулук, суу, телефон болгондо;
- жеңилдик каралган жарандар (Улуу ата-мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, оорукта иштегендер жана аларга теңелгендер, ДСМЧЖ, боюнда бар аялдар) кезексиз тейленет же алар чыга албаган учурда кызматкер өзү арыз алганы түшөт;
- келгендерге ыңгайлуу болсун үчүн кызмат көрсөтүү жайларында кызмат алуу үчүн керектүү документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү илинет;
7.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү    1. документтерди кабыл алуугага 30 минутадан көп эмес.
2. кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү – бир жумуш күнү.
3. кызматтын жыйынтыгын берүүгө 30 минутадан көп эмес.

  II. Муниципалдык кызматты алуучуларга маалымат жеткирүү

8.    Колдонуучуга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), аларды стандартташтырууга жооптуу ЖӨБО жөнүндө маалымдоо    Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты алууга болот:
1.    ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
2.    ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында
3.    ЖӨБОна түз кайрылганда
4.    ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБОнын стенддеринде, брошюраларында жана буклеттеринде.
ЖӨБОнын иш графиги ЖӨБЭММАнын, ЖӨБ кошунун сайттарында жана ЖӨБОнын маалыматтык стенддеринде жайгаштырылат.
Маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. 
9.    Кызмат жөнүндө маалыматтарды таратуу жолдору (мүмкүн болгон бардык жолдорду мүнөздөп же санап чыгуу))     Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат жөнүндө маалымат төмөнкү жолдор менен таратылышы мүмкүн:
   - ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана 
ЖӨБОнын расмий сайттары аркылуу;
   - ЖӨБЭММАда, ЖӨБ кошунунда, ЖӨБОда болгон стенддер, буклеттер жана брошюралар аркылуу;
   - ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун
кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
  - телефон аркылуу (телефон номерлери ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында жайгаштырылган)
 
Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.
III. Муниципалдык кызматтын көрсөтүлүшү жана тейлөө
10.     Келүүчүлөр менен болгон маектешүү    Бардык ЖӨБОда ушул кызматты көрсөтүүгө жооптуу кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн эшиктеринде маалыматтык тактачалар илинип туруш керек.
Бардык кызматкерлер Аты, атасынын аты жана кызматы көрсөтүлгөн персондощтурулган тактачаларды (бейджиктерди) тагынып жүрүүсү керек. Бардык кызматкерлер тарабынан кызматтык инструкциялар (функционалдык милдеттер) жана аракеттеги мыйзамдардын бузулушуна жол бербей турган, жарандарга болгон мамиледе этикалуулукту, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылган, кызыкчылыктардын конфликттерин болтурбоочу профессионалдык-этикалык ченемдер сакталышы керек.
Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаждыктагы жарандар үчүн (угуусу, көрүүсү жана бел-омуртка тутуму боюнча ДСМЧЖ, картайган пенсионерлер, согуш жана эмгек ардагерлери, боюнда бар аялдар) маектешүү жана кызмат көрсөтүү алар үчүн ыңгайлуу формада жүргүзүлөт. 
11.    Конфиденциалдуулукту камсыздоо жолдору    Колдонуучу жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда гана берилиши мүмкүн.
12.    Муниципалдык кызматты колдонуучунун аракеттери же/жана керектүү документтердин тизмеси             Турак-жай  шарттарын жакшыртууга муктаж болгон жарандарды эсепке алууга негиз болуп эсептелинет: 
- Юридикалык жана физикалык жактардын оозеки же жазуу түрүндө кайрылуусу;
- жарандын өздүгүн тастыктаган документинин же юридикалык жактардын расмий катталгандыгы тууралуу документтин болушу.
13.    Акы төлөнүүчү муниципалдык кызматтын наркы                        Кызмат акысыз көрсөтүлөт.
 Төлөм катары бланкалык продукция үчүн даярдоонун өздүк наркы  гана алынат.
14.    Муниципалдык кызматтын сапатынын параметрлери    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:
- колдонуучу үчүн актуалдуулугу;
- көрсөтүлүүчү кызматтын стандартында көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөтүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз учурунда берилгендиги;
 - жаш курагы, жынысы, улуту жана дини ишеними боюнча дискриминацияга жол бербөө;
- жеткиликтүүлүгү жана жарандардан кызмат көрсөтүү үчүн стандартта көрсөтүлгөн гана документтердин талап кылуу;
- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандарт менен бекитилген талаптарга дал келүүсү: ДСМЧ жарандар үчүн имаратка, жайларга эркин кирүү мүмкүнчүлүгү, коммуналдык-турмуш-тиричилик шарттарынын болуусу, жарандарды кабыл алуу үчүн ыңгайлуу график, маалыматтык колдоонун болуусу жана жеткиликтүүлүгү (басма жана электрондук форматтарда);
- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин тыкандыгы жана сылыктыгы, зарыл документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү жана бардык кызмат көрсөтүү процедурасынын жүрүшүндө консультация берип туруусу.
15.    Кызматты электрондук форматта көрсөтүү    Кабыл алууда жана кызмат көрсөтүүдө берилет.
IV. Муниципалдык кызматты көрсөтүүдөн баш тартуу жана арыздануу тартиби
16.    Муниципалдык кызматты көрсөтүүдөн баш тартуу    Арыз берүүчү тарабынан өздүгүн тастыктаган документ көрсөтүлбөгөн учурда
17.    Арыздануу тартиби    Кызмат көрсөтүү талаптагыдай болбой калган учурда алуучу оозеки же жазуу түрүндө ЖӨБОнын жетекчилигине кайрылууга укуктуу.
Жазуу түрүндөгү арыздануу эркин формада берилет жана кызмат алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кол тамгасын, датасын камтышы керек. Ыйгарым укуктуу кызматкер арызды бир жумуш күнүнүн ичинде каттайт жана кароого жетекчиликке жиберет. Арыздарды жана дооматтарды кароо белгиленген тартипте ЖӨБОнын жетекчилиги тарабынан жүргүзүлөт.
Жазуу түрүндөгү арызды кароо жана алуучу тарабынан жооптун берилиши арыз катталгандан 30 күндөн ашпоо керек.
Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер жаралган учурда алуучу белгиленген тартипте ЖӨБОнын жетекчилигине кайрылууга укуктуу.
Арызына алган жоопко канааттанбаган учурда алуучу чечим боюнча сотко кайрылууга укуктуу.

18    Муниципалдык кызматтын стандартын кайра карап чыгуу мезгилдүүлүгү    Муниципалдык кызматтын стандарты регулярдык түрдө 3 жылда бирден кем эмес жолу кайра каралып туруш керек.

Муниципалдык кызматтын
4-СТАНДАРТЫ

I. Муниципалдык кызматтын паспорту 

1.    Кызматтын аталышы     Кыргыз Республикасынын жарандарына муниципалдык менчикте турган турак жайды жеке менчикке берүү
2.    Кызмат көрсөтүүчү униципалдык органдын (мекеменин) толук аталышы     ЖӨБнун аткаруучу органдары 

ЖӨБнун аткаруучу органдарынын тизмеси ЖӨБ Кошунун жана ЖӨБЭММАнын расмий сайтында жайгаштырылган.
3.    Муниципалдык кызматты алуучулар    Кыргыз Республикасынын жарандары гана.
4.    Муниципалдык кызматты алуунун укуктук негиздери     Кыргыз Республикасынын Турган турак жай кодексинин 13-беренесине ылайык, ЖӨБнун аткаруу органдарынын ыйгарым укуктарына кирет:
2) муниципалдык менчикте турган турак жайды Кыргыз Республикасынын жарандарына жеке менчикке ушул кодекс жана башка укуктук ченемдик акылар тарабынан бекитилген негизде жана тартипте берүү; 
3) муниципалдык менчикте турган турак жайды мөөнөттүү пайдаланууга берүү 
5.    Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтын акыркы жыйынтыгы     ЖӨБОнын токтомдору
6.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары    Маалымат берүү жүргүзүлөт:
- бекитилген санитардык талаптарга жооп берген
жайда; 
- бардык жарандардын, анын имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмөлөр) тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгү, ичинде ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар (мындан ары ДСМЧЖ)  үчүн жабдуулар (имараттарда, жайларда) пандустар, кармоочтор болгондо
- жандуу кезек принциби менен;
- уюмдарда күтүү залдары, дааратканалар ( аймактарда борбордук суу түтүктөрүнө жана канализацияга туташууга мүмкүнчүлүк жок болгондо – короодо), жылуулук, суу, телефон болгондо;
- жеңилдик каралган жарандар (Улуу ата-мекендик согуштун катышуучулары жана майыптары, оорукта иштегендер жана аларга теңелгендер, ДСМЧЖ, боюнда бар аялдар) кезексиз тейленет же алар чыга албаган учурда кызматкер өзү арыз алганы түшөт;
- келгендерге ыңгайлуу болсун үчүн кызмат көрсөтүү жайларында кызмат алуу үчүн керектүү документтердин тизмеги жана арыздардын үлгүлөрү илинет;
7.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү    1. документтерди кабыл алуугага 30 минутадан көп эмес.
2. кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү – бир жумуш күнү.
3. кызматтын жыйынтыгын берүүгө 30 минутадан көп эмес.

  II. Муниципалдык кызматты алуучуларга маалымат жеткирүү
8.    Колдонуучуга көрсөтүлүүчү кызматтар (керектүү маалыматтардын тизмеси), аларды стандартташтырууга жооптуу ЖӨБО жөнүндө маалымдоо    Муниципалдык кызмат жөнүндө маалыматты алууга болот:
1.    ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
2.    ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында
3.    ЖӨБОна түз кайрылганда
4.    ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБОнын стенддеринде, брошюраларында жана буклеттеринде.
ЖӨБОнын иш графиги ЖӨБЭММАнын, ЖӨБ кошунун сайттарында жана ЖӨБОнын маалыматтык стенддеринде жайгаштырылат.
Маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет. 
9.    Кызмат жөнүндө маалыматтарды таратуу жолдору (мүмкүн болгон бардык жолдорду мүнөздөп же санап чыгуу))     Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызмат жөнүндө маалымат төмөнкү жолдор менен таратылышы мүмкүн:
   - ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана 
ЖӨБОнын расмий сайттары аркылуу;
   - ЖӨБЭММАда, ЖӨБ кошунунда, ЖӨБОда болгон стенддер, буклеттер жана брошюралар аркылуу;
   - ЖӨБЭММАнын жана ЖӨБ кошунун
кабылдамаларында, төмөнкү дарек боюнча: Бишкек ш., Киев к-ү, 96-б, 9.00 дөн 18.00. чейин,  түшкү тыныгуу 12.30 дөн13.30 чейин
  - телефон аркылуу (телефон номерлери ЖӨБЭММАнын (www.gamsumo.gov.kg.) жана ЖӨБОнын сайттарында жайгаштырылган)
 
Маалымат мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.
III. Муниципалдык кызматтын көрсөтүлүшү жана тейлөө
10.     Келүүчүлөр менен болгон маектешүү    Бардык ЖӨБОда ушул кызматты көрсөтүүгө жооптуу кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнүн эшиктеринде маалыматтык тактачалар илинип туруш керек.
Бардык кызматкерлер Аты, атасынын аты жана кызматы көрсөтүлгөн персондощтурулган тактачаларды (бейджиктерди) тагынып жүрүүсү керек. Бардык кызматкерлер тарабынан кызматтык инструкциялар (функционалдык милдеттер) жана аракеттеги мыйзамдардын бузулушуна жол бербей турган, жарандарга болгон мамиледе этикалуулукту, көз карандысыздыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылган, кызыкчылыктардын конфликттерин болтурбоочу профессионалдык-этикалык ченемдер сакталышы керек.
Медициналык жана социалдык көрсөткүчтөрү боюнча өзгөчө муктаждыктагы жарандар үчүн (угуусу, көрүүсү жана бел-омуртка тутуму боюнча ДСМЧЖ, картайган пенсионерлер, согуш жана эмгек ардагерлери, боюнда бар аялдар) маектешүү жана кызмат көрсөтүү алар үчүн ыңгайлуу формада жүргүзүлөт. 
11.    Конфиденциалдуулукту камсыздоо жолдору    Колдонуучу жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда гана берилиши мүмкүн.
12.    Муниципалдык кызматты колдонуучунун аракеттери же/жана керектүү документтердин тизмеси             Кыргыз Республикасынын жарандарына жеке менчикке муниципалдык менчикте турган турак жайды берүүгө негиз болуп эсептелинет.
- оозеки түз кайрылуу же телефон аркылуу;
- жарандын өздүгүн тастыктаган документинин болушу.
13.    Акы төлөнүүчү муниципалдык кызматтын наркы                        Кызмат акысыз көрсөтүлөт.
 Төлөм катары бланкалык продукция үчүн даярдоонун өздүк наркы  гана алынат.
14.    Муниципалдык кызматтын сапатынын параметрлери    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөнкү критерийлер менен аныкталат:
- колдонуучу үчүн актуалдуулугу;
- көрсөтүлүүчү кызматтын стандартында көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүнүн шарттарына жана мөөнөтүнө ылайык ишенимдүүлүгү жана өз учурунда берилгендиги;
 - жаш курагы, жынысы, улуту жана дини ишеними боюнча дискриминацияга жол бербөө;
- жеткиликтүүлүгү жана жарандардан кызмат көрсөтүү үчүн стандартта көрсөтүлгөн гана документтердин талап кылуу;
- кызмат көрсөтүүнүн шарттарынын ушул стандарт менен бекитилген талаптарга дал келүүсү: ДСМЧ жарандар үчүн имаратка, жайларга эркин кирүү мүмкүнчүлүгү, коммуналдык-турмуш-тиричилик шарттарынын болуусу, жарандарды кабыл алуу үчүн ыңгайлуу график, маалыматтык колдоонун болуусу жана жеткиликтүүлүгү (басма жана электрондук форматтарда);
- кызмат көрсөтүүдө кызматкерлердин тыкандыгы жана сылыктыгы, зарыл документтерди толтурууда кызматкерлердин жардам берүүсү жана бардык кызмат көрсөтүү процедурасынын жүрүшүндө консультация берип туруусу.
15.    Кызматты электрондук форматта көрсөтүү    Кабыл алууда жана кызмат көрсөтүүдө берилет.
IV. Муниципалдык кызматты көрсөтүүдөн баш тартуу жана арыздануу тартиби
16.    Муниципалдык кызматты көрсөтүүдөн баш тартуу    Арыз берүүчү тарабынан өздүгүн тастыктаган документ көрсөтүлбөгөн учурда
17.    Арыздануу тартиби    Кызмат көрсөтүү талаптагыдай болбой калган учурда алуучу оозеки же жазуу түрүндө ЖӨБОнын жетекчилигине кайрылууга укуктуу.
Жазуу түрүндөгү арыздануу эркин формада берилет жана кызмат алуучунун аты-жөнүн, жашаган дарегин, телефон номерин, ошондой эле дооматтын маңызын, кол тамгасын, датасын камтышы керек. Ыйгарым укуктуу кызматкер арызды бир жумуш күнүнүн ичинде каттайт жана кароого жетекчиликке жиберет. Арыздарды жана дооматтарды кароо белгиленген тартипте ЖӨБОнын жетекчилиги тарабынан жүргүзүлөт.
Жазуу түрүндөгү арызды кароо жана алуучу тарабынан жооптун берилиши арыз катталгандан 30 күндөн ашпоо керек.
Кызмат көрсөтүү боюнча талаш маселелер жаралган учурда алуучу белгиленген тартипте ЖӨБОнын жетекчилигине кайрылууга укуктуу.
Арызына алган жоопко канааттанбаган учурда алуучу чечим боюнча сотко кайрылууга укуктуу.

18    Муниципалдык кызматтын стандартын кайра карап чыгуу мезгилдүүлүгү    Муниципалдык кызматтын стандарты регулярдык түрдө 3 жылда бирден кем эмес жолу кайра каралып туруш керек.

Муниципалдык кызматтын
5-СТАНДАРТЫ

II. Муниципалдык кызматтын паспорту 

1.    Кызматтын аталышы     Муниципалдык менчикте турган турак жайды мөөнөттүү пайдаланууга берүү
2.    Кызмат көрсөтүүчү униципалдык органдын (мекеменин) толук аталышы     ЖӨБнун аткаруучу органдары 

ЖӨБнун аткаруучу органдарынын тизмеси ЖӨБ Кошунун жана ЖӨБЭММАнын расмий сайтында жайгаштырылган.
3.    Муниципалдык кызматты алуучулар    Кыргыз Республикасынын жарандары гана.
4.    Муниципалдык кызматты алуунун укуктук негиздери    Кыргыз Республикасынын Турган турак жай кодексинин 13-беренесине ылайык, ЖӨБнун аткаруу органдарынын ыйгарым укуктарына кирет:
2) муниципалдык менчикте турган турак жайды Кыргыз Республикасынын жарандарына жеке менчикке ушул кодекс жана башка укуктук ченемдик акылар тарабынан бекитилген негизде жана тартипте берүү; 
3) муниципалдык менчикте турган турак жайды мөөнөттүү пайдаланууга берүү
5.    Көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтын акыркы жыйынтыгы     ЖӨБОнын токтомдору же ижара келишими
6.    Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн шарттары    Маалымат берүү жүргүзүлөт:
- бекитилген санитардык талаптарга жооп берген
жайда; 
- бардык жарандардын, анын имаратка жана санитардык гигиеналык жайларга (даараткана, жуунуучу бөлмөлөр) тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгү, ичинде ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх