Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги (мындан ары- Агенттик) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-мартындагы “Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин  мамлекеттик органдарындагы функционалдык жана структуралык өзгөрүүлөр жөнүндө” №109 токтому менен уюшулган.

Милдеттери:

•    Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук жана каржы-экономикалык негиздерин жакшыртуу жана бекемдөө;
•    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн жакшыртуу, алардын жергиликтүү  коомчулук алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү;
•    Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыйзам тарабынан сакталган укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо;
•    Муниципалдар аралык кызматташуулар үчүн шарттарды түзүү;
•    Кыргыз Республикасындагы этностор аралык биримдикти жана жана жалпы жарандыкты бекемдөө;
•    Кыргыз Республиксындагы этностордун эркин жана тең катар өнүгүшү үчүн чараларды кабыл алуу;
•    Этникалык көп түрдүүлүктүн натыйжалуу өнүгүшү үчүн шарттарды түзүү.

Приоритеттүү  багыттары:   

 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында
•    2013-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү  Программасында  2014-жылга карата каралган чараларды ишке ашыруу;
•    Жарандардын муктаждыктарына багытталган ЖӨБ органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу жана оптималдаштыруу. Коомчулуктун жана жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга болгон конституциялык укуктарын ишке ашыруу үчүн шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.
•    Заманбап усулдарды жана технологияларды колдонуу менен жеткиликтүү жана сапаттуу муниципалдык тейлөөлөрдү камсыз кылган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ишмердүүлүгүндөгү  уюштуруу жана укуктук натыйжалуулуктарга жетишүү жана натыйжалуу муниципалдык башкарууну түзүү.
•    Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каржылык туруктуулугун бекемдөө, жергиликтүү деңгээлде бюджеттик жана салык саясатын жакшыртуу.
•    ЖӨБ органдарынын ишмердүүлүгүндөгү уюштуруу жана укуктук натыйжалуулукту жакшыртуу.
•    Жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн жоопкерчилик принциптерин киргизүү, ЖӨБ органдарынын кызмат адамдарына карата жергиликтүү коомчулук тарабынан ишеним көрсөтпөө механизмдерин иштеп чыгуу, ЖӨБ органдарынын калыптанышына жана ишмердүүлүк процессине саясий процесстердин таасирин минималдаштыруу.
•    Чечимдерди кабыл алуу процесстеринде,  айрыкча муниципалдык ресурстарды бөлүштүрүү жана пайдалануу маселелеринде жарандардын катышуусун камсыздоо
•    Муниципалдык менчик базасын жакшыртуу жана электрондук өкмөттү түзүү (электрондук муниципалитет, электрондук айыл өкмөтү).
          
Этностор аралык мамилелерди бекемдөө жаатында.

•    Этностор аралык мамилелерди жакшыртуу аркылуу улуттук биримдикти камсыздоо.
•    Өлкөнүн этникалык көп түрдүүлүгүн жана маданий мурастарын сактоо.
•    Маалыматтык саясат, билим берүү аркылуу жарандык патриоттуулукка, толеранттуулукка жана ар түрдүүлүктү сыйлоого тарбиялоо;
•    Саясий, социалдык жана экономикалык активдүүлүктү кеңейтүү.
•    Этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу жана чараларды көрүү.

Жетекчиликке алынган  негизги документтер:

•    Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы №11 Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы.
•    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-декабрындагы №678 токтому менен бекитилген 2013-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү Программасы.
•    Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 10-апрелиндеги №74 токтому менен бекитилген  “Элдин биримдигин жана  этностор аралык мамилелерди бекемдөө Концепциясы”.
•    Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 29-январындагы №17 “2014-жылды мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыгы, 2014-жылга карата Агенттиктин Комплекстүү планы.
•     Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 8-майындагы №258 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин маселелери жөнүндө” токтому.

Коллегиялар        

Агенттикте саны 7 адамдан турган коллегия түзүлгөн. Агенттиктин директору (төрага), статс-катчы, директордун орун басарлары, кызматы боюнча коллегиянын мүчөлүгүнө киргендер, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле башка уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын жетекчилери коллегиянын мүчөлөрү боло алышат.  
     2013-жыл жана ушул жылдын 7 айы үчүн Агенттиктин Коллегиясынын 6 жыйыны өткөрүлдү.
•    2013-жылдын  25- сентябры. Биринчи уюштуруу жыйыны.
•    2013-жылдын 5-декабрында  Каракол шаарында Өкмөттүн Ысык-Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү менен биргеликте “Ысык-Көл облусунун Түп районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктук-ченемдик актылары менен иштөө жана аткаруу тартиби жөнүндө” маселеси каралган.
•    2013-жылдын  23- декабрындагы Агенттиктин коллегиясында “Баткен облусунда 2013-2016-жылдарга карата мамлекеттик программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы жана айрым чек ара аймактарынын социалдык-экономикалык өнүгүшү жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча   мамлекеттик программанын биринчи этабын ишке ашыруу жөнүндө” маселеси каралган.
•    2014-жылдын 4-мартында  “Муниципалдык менчикти пайдалануу боюнча Жалал-Абад жана Майлуу-Суу шаарларынын мэрияларынын иши жөнүндө” маселеси  каралган.
•     2014-жылдын  24- апрелинде Ош шаарында Агенттик жана Ош шаарынын мэриясы менен биргеликте өткөрүлгөн коллегияда “Элдин биримдиги жана этностор аралык мамилелерди бекемдөө Концепциясын ишке ашыруу боюнча Ош шаарынын мэриясынын иши жөнүндө” маселе каралды.
•    2014-жылдын 14-июлунда Талас шаарында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен иш алып баруу боюнча Талас облусунун Манас районунун уюштуруу иштери жөнүндө көчмө коллегия болуп өттү.

Мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруу-укуктук негиздерин жакшыртуу максатында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү мыйзам чыгарууну гармониялаштыруу жана анын башка тармактык укуктук-ченемдик актыларына үстөмдүгүн камсыздоо максатында Агенттик тарабынан мыйзам долбоорлорун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын ассоциациялары менен макулдашуунун кыймылдаткыч механизмдерин иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат.      

“Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы иштелип чыкты жана  бекитилди. Билим берүү, административдик-аймактык бирдиктерди жана калктуу пункттарды кыскартуу жана кайрадан түзүү жөнүндө сунуштарды кароо жана даярдоо тартибин аныктоо боюнча өзгөртүүлөр киргизилди.

 2013-жылы Агенттик тарабынан этностор аралык мамилелердин абалы үчүн жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу максатында “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам чыгаруу актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөңүндө” (КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө” Мыйзамдарына) КР Мыйзамынын долбоору иштелип чыккан жана макулдашууга киргизилген.
Мындан сырткары, КР Жогорку сотунун  Конституциялык палатасынын 2013-жылдын 31-октябрындагы чечимине ылайык келтирүү максатында  жасаган кылмышы үчүн соттуулугу бар же соттуулугу алынганы үчүн Кыргызстандын жараны  шаардын мэри же айыл өкмөтүнүн башчысы боло албастыгы жөнүндө  Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын  42-беренесинин 2-абзацы жана 48-беренесинин 2-абзацында кездешкен ченемдерге   өзгөртүүлөр киргизилди.

Саясатты өнүктүрүү институту менен биргеликте айылдык кеңештердин, жергиликтүү кеңештердин бирдиктүү жыйындарынын  типтүү регламенттери иштелип чыкты жана бекитилди жана райондорго жана айыл өкмөттөрүнө жеткирилди. Ошондой эле жергиликтүү коомчулуктун типтүү уставы иштелип чыгып, аймактарда талкууланып, айтылган эскертүү жана сунуштарды эске алуу менен Агенттиктин директорунун буйругу менен бекитилип, ар бир айыл өкмөтүнө жеткирилди.  

2014-жылга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлорунун иш планынын 9-пунктун, 2013-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү Программасын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттеринин Планы  жана мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылын өткөрүү боюнча иш-чаралардын Планынын 52-пунктун аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”Мыйзамына айыл башчылык кызматка  дайындоо жана бошотуу  маселелери, калктуу пункттарды куруунун генералдык планын бекитүү боюнча мыйзамдагы кемчиликтерден арылуу  жана жергиликтүү коомчулуктун мүчөлөрүнө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын шайлоо ыкмасын тандоо укугун берүү маселелери боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты жана 2014-жылдын 9-июнундагы  №01-31/283 каты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кароого киргизилди.  
2013-2017-жылдарга карата КР жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү Программасын аткаруунун алкагында КР “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам чыгаруу актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзам долбоору иштелип чыккан (Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “КР ченемдик-укуктук актылары жөнүндө”, “КР Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Мыйзамдарына) жана Кыргыз Республикасынын юстиция министирлигине макулдашууга жана эсксперттөөгө жөнөтүлгөн.
2013-2017-жылдардын мезгилине  карата Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын 2-главасына, Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдарга карата жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү Программасына  ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013 жылдын 10 сентябрындагы №341 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти жөнүндө” токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө” ”токтомунун долбоору иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Аппаратына 2014-жылдын 20- июнунда №01 30/308 каты менен кароого жөнөтүлгөн.

2014-жылга карата Агенттиктин иш аракеттеринин Комплекстүү планына ылайык жана Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарынын мэриясынын кайрылуусунун негизинде “Шаардык мэриялардын айылдык аймактык (кыштактык) башкармалыктарын түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009- жылдын 10- сентябрындагы №566 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”  2014- жылдын 18- июнундагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 01- 30/300 токтомунун  долбоору иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кароого киргизилген.

2013-жылдын 6-декабрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 708 токтому менен жактырылган  Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам чыгаруу актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”Мыйзамынын долбооруна сунуштар жана түзөтүүлөр 2014- жылдын 13- майында 01-30/233 каты аркылуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин адам укугу, конституциялык мыйзам чыгаруу  жана мамлекеттик түзүлүш боюнча Комитеттерине жөнөтүлдү. 17 мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштар  сунушталып жаткан ченемдерди Жер Кодексинин, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” мыйзамы, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын макамы жөнүндө” мыйзамдарына жана башка ченемдик-укуктук актыларга ылайык келтирүү максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан мыйзамындагы эскирген терминдерден, коллизия жана боштуктардан арылуу максатында иштелип чыкты.
2013- жылдын 31- октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасынын чечимине ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин адам укугу, конституциялык мыйзам чыгаруу  жана мамлекеттик түзүлүш боюнча Комитетине 2014- жылдын 30-майында №01-30/256 каты менен  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын  “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам чыгаруу актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын долбооруна сунуштар жана түзөтүүлөр жөнөтүлгөн.

Калкка сапаттуу муниципалдык тейлөөлөрдү көрсөтүү маселелерин ишке ашыруу максатында, Агенттик тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Муниципалдык тейлөөлөрдү көрсөтүү системасын оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө”  жана  “Кыргыз Республикасынын айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан  кабыл алынган 2014-жылдын 3-июнундагы  №302 жана 2014-жылдын 4-июнундагы №311 токтомдорунун долбоорлору иштелип чыкты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилип  жаткан муниципалдык тейлөөлөрдүн Базалык реестрин бекитүү жөнүндө” токтомдун долбоору иштелип чыкты жана КР юстиция министирлигине кароого жөнөтүлдү.
Жергиликтүү бюджетке түшкөн салыктарды административдештирүү боюнча ЖӨБ органдарынын ыйгарым укуктарын ишке ашырууга багытталган “Жергиликтүү салыктар жана патенттин негизиндеги салыктар боюнча салыктык укук мамилелеринин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аткарылышынын тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн долбоору иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кароого киргизилген.

Агенттик тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  “2011- жылдын 5-августундагы №452 “Кыргыз Республикасынын республикалык, облустук жана райондук маанидеги шаарлардын шаардык кеңештеринин аппараттарынын типтүү структураларын  жана штаттык санын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын министерство жана ведомстволоруна макулдашууга жөнөтүлгөн.  

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасындагы административдик-аймактык  түзүлүш  жана географиялык аталыштарды карап чыгуу маселелери боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 19-августундагы  №467 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”  токтомунун долбоору иштелип чыккан жана эксперттөө үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министирлигине киргизилген.
           
Күндөлүк иштер       

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жаатында
        
 “2013-2017- жылдарга карата  жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү Программасын ишке ашыруу боюнча Координациялык кеңешти бекитүү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  №271-р токтому ЖӨБ Программасын ишке ашыруу максатында  жана министерство, ведомстволордун ишмердүүлүгүн координациялоо багытында иштелип чыккан жана  2014- жылдын 12- июнунда  кабыл алынган.

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам чыгаруу актыларына киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу жергиликтүү кеңештердин бирдиктүү жыйындарынын Типтүү иш регламенти, жергиликтүү кеңештердин Типтүү регламенти, жергиликтүү коомчулуктун типтүү Уставы иштелип чыгып, аймактарда талкууланып, андан соң директордун буйругу менен бекитилип, ЖӨБ органдарынын ар бирине жеткирилди.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 29- январындагы №17 “2014 -жылды мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштуруу комитети түзүлүп, Кыргыз Республикасынын Президентинин аталган Жарлыгын ишке ашыруу боюнча Агенттиктин иш - чараларынын планы иштелип чыкты жана бекитилди.

Ушул жылдын май айында Талас облусунун Бакай-Ата районунун ЖӨБ органдарынын башчылары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун көйгөйлүү маселелери боюнча министерство жана ведомстволордун өкүлдөрүнүн жолугушуусу уюштурулду. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча иш- чаралардын планы иштелип чыкты жана чараларды көрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтүлдү.

Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин чечимин ишке ашыруу максатында Агенттиктин жетекчилиги тарабынан Ысык -Көл, Жалал- Абад, Талас, Чүй облустарына Өкмөттүн жүргүзүп жаткан иши жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана жер -жерлердеги кырдаалдар менен түздөн- түз таанышуу максатында жумушчу топтордун чыгуусу уюштурулду. Чыгуулардын жыйынтыгы боюнча талкуулар жүргүзүлүп, тиешелүү министерство жана ведомстволорго билдирилүүчү иш-чаралардын планы иштелип чыкты.

Мамлекеттик бийликтин  жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерин жана ыйгарым укуктарын чектөө маселелери боюнча жана келишимдин негизинде ЖӨБ органдарына  өткөрүлүп берилген  мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу  механизмдерин иштеп чыгуу боюнча министерство жана ведомстволордун өкүлдөрүн киргизип, директордун буйругу менен ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлдү.

Агенттик тарабынан өзгөчө макамга ээ болгон чек ара аймактарын өнүктүрүүнү камсыздоо жана социалдык -экономикалык  жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик  программаларды ишке ашыруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013- жылдын 18- сентябрындагы №516 “ Өзгөчө макамга ээ болгон Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарын социалдык- экономикалык жактан өнүктүрүү жана коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” токтомунун 3 пунктун аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын өзгөчө макамына ээ болгон айрым чек ара аймактарын социалдык- экономикалык жактан өнүктүрүү жана коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашыруу боюнча иш- чаралардын 2013- 2016- жылдарга карата тизмеги иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына кароого берилди.

2013- 2017- жылдарга карата  КР туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиясынын алкагында аны  жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү үчүн трансферттик саясатка талдоо жүргүзүү боюнча  иштер жүргүзүлүп жатат.

Тиешелүү министерстволор менен биргеликте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жергиликтүү салыктар жана патенттин негизиндеги салыктар боюнча салыктык укук мамилелеринин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аткарылышынын тартиби жөнүндө” токтомунун долбоору иштелип бүттү.

Баткен облусун социалдык- экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу үчүн  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014- жылдын 10- февралындагы №60 тескемеси менен аймактарды өнүктүрүү маселелери боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлдү. Иш- чаралардын  Планынын долбоору  Агенттик тарабынан иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна берилди.

2013- жылдын 28- июнундагы  2013-2020-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгек акысынын системасын жакшыртуу Программасын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №383 токтому менен бекитилген муниципалдык кызматкерлердин штаттык саны,  аппараттык  жана ведомстволор алдындагы структуралардын штаттык  структурасы (МОП, ТОПторду эске албаганда) боюнча шаарлардын мэрияларынын структуралык уюмдарынан маалымат топтолду. ГКС менен биргеликте бюджеттик жана чарбалык эсеп уюмдарынын муниципалдык кызматкеринин макамын аныктоо боюнча иш жүргүзүлдү жана бирдиктүү жазылган кат каржы министирлигинин жетекчилигине жөнөтүлдү.

Жалпы республикалык “Эң мыкты айыл өкмөтү” сынагын өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлдү, аймактардан түүшкөн материалдар жалпыланып, жалпы республикалык комиссиясынын кароосуна коюлду. Сынактын жыйынтыктары чыгарылып,  жеңүүчүлөр аныкталды.

Этностор аралык мамилелер жаатында

Этностор аралык мамилелерди бекемдөө жаатында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди бекемдөө Концепциясын, ошондой эле аны ишке ашыруу боюнча биринчи кезектеги иш чаралардын планын ишке ашыруу боюнча Агенттик тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат.

Курамы 35 адамдан турган коомдук консультативдик кеңеш жана курамы 11 адамдан турган эксперттик кеңеш Агенттик алдында түзүлгөн. Алардын жобосу жана курамы бекитилген.

Агенттиктин сунушу боюнча КР Өкмөтү тарабынан  Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин төрагалыгы алдында Кыргыз Республикасында этностор аралык мамилелерди жана элдин биримдигин бекемдөө Концепциясын ишке ашыруу боюнча биринчи кезектеги иш чаралардын планын аткаруу үчүн административдик ведомстволордун жана министирликтердин ишмердүүлүгүн координациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Ведомстволор аралык комиссиянын 3 жыйыны өткөрүлдү.

Этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу системасын түзүү  максатында көп этникалуу калк жайгашкан райондордо Агенттиктин этностор аралык мамилелер маселеси боюнча коомдук кабылдамалары түзүлгөн жана иштеп жатат. Коомдук кабылдамаларда туруктуу негизде Агенттик тарабынан келишимдик негизде кабыл алынган жооптуу катчылар иштейт.   Алардын ишмердүүлүгүн төлөп берүү жана аларды кармоого кеткен чыгымдар боюнча маселелер чечилген. Бүгүнкү күндө республика боюнча 20 коомдук кабылдама, анын ичинен: Баткен облусунда 4, Ош облусунда 4, Жалал Абад облусунда 5, Чүй облусунда 5, Ош шаарында 1, Каракол шаарында 1 коомдук кабылдамалар түзүлдү.

Мындан сырткары,  коомдук кабылдамалар түзүлгөн райондук мамлекеттик администрацияларда жана шаарлардын мэрияларында этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу боюнча калк менен иш алып бара турган  коомдук консультативдик кеңештер уюштурулду.

2013- жылдын 12- ноябрында Кыргыз Республикасынын мурдагы вице- премьер- министри Мамытов Т.Б катышуусу менен Ноокат райондук мамлекеттик  администрациясына караштуу этностор аралык мамилелер боюнча коомдук кабылдаманын базасында “Этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу боюнча коомдук кабылдамалардын ролу. Ноокат районунун коомдук кабылдамасынын иш тажрыйбасы” темасында республикалык семинар болуп өттү.

Агенттик тарабынан ГКНБнын кызматкерлери жана  Кыргыз Республикасынын 10 башкы башкармалыгы менен республиканын аймактарындагы этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу боюнча  тыгыз байланыш түзүлгөн.

2013-жылдын 31-августунда Чүй облусунун Аламүдүн районунун Маевка айылында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын күнүнө карата Кыргыз Республикасынын вице- премьер- министри

Т.Д. Сарпашевдин катышуусу менен  аталган айылда жашаган этносторду жакындаштыруу боюнча иш- чара болуп өттү.
2014- жылдын 20- мартында Ош облусунун Өзгөн районунун Өзгөн шаарында  элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди   бекемдөөгө арналган иш- чара өткөрүлдү. Иш-чарага БУУ координатору, Кыргызстандагы ПРООНдун туруктуу өкүлү А.Н.Аванесов катышты.
2014- жылдын 18- апрелинде Ош облусунун Араван районунун Араван айылында элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди   бекемдөөгө арналган иш - чара өткөрүлдү.
2014-жылдын 28-майында Баткен облусунун Кадамжай районунун Кадамжай шаарында Кыргыз Республикасынын вице премьер министри А.Маматалиеванын, Өзбекистандын Фергана районунун, Тажикистандын Сох районунун өкүлдөрүнүн катышуусу менен “Фергана- достуктун ашуусу” аталышындагы иш- чара өткөрүлдү.
Агенттикте этностор аралык кагылышуулардын алдын алуу жана токтотуу боюнча Мониторинг борбору түзүлгөн, ал чыр- чатактарды өз убагында аныктоо жана алдын алууга өбөлгө түзөт.

ПРООНдун эксперттери менен биргеликте айылдык аймактарда жана калктуу пункттарда этностор аралык мамилелердин мониторингинин индикатору иштелип чыккан. Индикаторлор республиканын   64 пилоттук өз алдынча башкаруу органдарында апробацияланат.

Ушул жылдын июль айында Военно -Антоновка айыл өкмөтүндө Координациялык кеңештин көчмө жыйыны уюштурулду жана өткөрүлдү, бул жерде алардын мисалында калкка сапаттуу муниципалдык тейлөөлөрдү көрсөтүү маселелери көтөрүлдү.Тажрыйба алмашуу үчүн алыскы Тогуз -Торо, Ат- Башы жана Чаткал райондорунун  айыл өкмөттөрү чакырылды.

Элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди   бекемдөө Концепциясын ишке ашыруу боюнча биринчи кезектеги иш- чаралардын планынын алкагында  ПРООНдун колдоосу менен “Чогуу гана” жарнамалык видеоролиги тартылды. Видеоролик ОТРКда көрсөтүлүп жатат. Мындан сырткары, ЭЛтР телерадиокомпаниясы менен “БИЗ, МЫ,WE” көрсөтүүсүн уюштурууга келишим түзүлдү. Аталган көрсөтүү 2014- жылдын апрель айынан тартып ЭЛтР каналында көрсөтүлөт.

Эл аралык уюмдар менен иш алып баруу

Эл аралык уюмдар менен кызматташуу активдүү ишке ашып жатат.  Этностор аралык мамилелер жана ЖӨБ жаатындагы ишмердүүлүктү  ишке ашырган эл аралык уюмдардын жана донорлордун  ишин координациялоо үчүн  Агенттик алдында курамына 38 уюм кирген донорлордун жана эл аралык уюмдардын Координациялык Кеңеши түзүлгөн.Координациялык Кеңештин төрагасы болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директору саналат. Бүгүнкү күнү анын 5 жыйыны болуп өттү.

“Саясий өнүгүү институту” өнөктөштүк уюму менен биргеликте Бүткүл дүйнөлүк Банк тарабынан каржыланган “Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде мамлекеттик каражаттардын чөйрөсүндө “тең-теңге” принциби боюнча окутуу практикасын кеңейтүү” долбоору  ишке киргени турат. Бул долбоор тарабынан 453 айыл өкмөтү жана жергиликтүү кеңештин депутаттары камтылган. Долбоордун максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын потенциалдарын жакшыртуу, бюджеттик процесстин сапатын жогорулатуу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндөгү коррупцияны азайтуу болуп саналат.

Агенттик өзүнүн ишмердүүлүгүндө ПРООНдун “Жакырчылык  Инициативасы жана айлана чөйрө”, “Потенциалды жогорулатуу боюнча механизмдер” программалык багыттары, “Демократиялык башкаруу”, “Дүйнө жана өнүгүү”, “Айлана чөйрө жана табигый кырсыктардын тобокелчилигин башкаруу” программасы, ОБСЭ, улуттук азчылыктардын иштери боюнча Жогорку Комиссариат, “Кыргызстандын айыл жерлеринде  киреше алып келүү ишмердүүлүгү” Программасы боюнча Европалык Союз (DCI-ASIE/2011/022-885)” жана кызматташуу боюнча  Швейцариялык “Чыгыш мэрлердин макулдашуусу” бюросу, Дүйнөлүк Банк, ЮСАИД жана Ага Хан фонду менен кызматташат.
        
 


 

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх