Айыл өкмөтүнүн Айкындуулук Паспорту иштелип чыкты

Агенттиктин директорунун буйругу менен “Айкындуулук паспорту”  жөнүндө жобо бекитилди. Айкындуулук паспорту  айыл аймактарындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердиктеринин натыйжалуулугун жогорулатууу, ачык-айкындуукту камсыз кылуу жана жергиликтүү жамаат менен өз ара  кызматташууну чыңдоо максатын көздөйт. Айкындуулук паспорту – бул масесени камтыган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына негизделген көрсөткүчтөр топтомунун жардамы аркасында  айыл өкмөттөрүнүн ишмердигинде айкындуулук, маалымдуулук, отчеттуулук жана акыйкаттык принциптеринин негизинде иш алып баргандыктарын аныктоонун инструменти болуп саналат.

Айкындуулук паспортунун идеясы идеясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4-беренесинин 3-пунктунун, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамына жана жергилиүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүн тескеген, алардын ишмердигинде айкындуулукту, маалымдуулукту жана акыйкаттыкты камсыз кылууну камтыгын ченемдик укуктук актылардын талаптарына негизделген. Мындан сырткары, Айкындуулук паспартунун концепциясы Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы             N 11 Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүнУлуттук стратегиясынын  жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-декабрындагы N 678 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата Праграммасынын тиешелүү укуктук ченемдерин турмушка ашырууга багытталган.

Айкындуулук паспорун алууга билдирмелер  жобого кошо тиркелген аныкталган формада, жылдын бардык мезгилинде айыл өкмөттөрү тарабынан берилет.

Комиссия ар бир календардык жылдын март жана сентябрь айларында айыл өкмөттөрүнөн келип түшкөн билдирмелерди кароого алып, алардын айкындуулук паспортун алууга татыктуулугу же татыктуу эметиги тууралуу корутунду чыгарат.

Комиссия, зарылчылык келип чыккан учурда билдирмеде чагылдырылган маалыматтардын ачык айкындуулугун жеринде барып текшерүү аркылуу, алардын аныктыгына ынанат.

Комиссиянын чечими агенттиктин буйругу менен бекитилет. Айкындуулук, отчет берип туруу жана акыйкаттуулук принциптерин так сактагандыгын тастыктай алган айыл өкмөттөрүнө “Айкындуулук паспорттору” тапшырылат.

 Айкындуулук паспортторунун ээси болгон айыл өкмөтүнүн аброюн бекемдөө максатында, алардын алгылыктуу ишмердиктери жалпыга маалымдоо каражаттарында ар тараптан кеңири чагылдырылып, алар тууралуу борбордук мамлекеттик органдарга (Экономика министрлигине, Финансы министрлигине), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана эл аралык уюмдарга маалымдалат.

Паспортко ээ болгон айыл өмөттөрү жана алардын кызмат адамдары агенттиктин сыйлыктарына ээ болушуп, башка сыйлыктарга да көрсөтүлүшөт. Ошондой эле, республикалык бюджеттен гранттарды бөлүштүрүүдө аларга артыкчылык берүү жөнүндө  тиешелүү мамлекеттик органдарга (Финансы министилиги, РМА) сунушталат.

АЙКЫНДУУЛУК ПАСПОРТУ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

 

Жаңылыктар түрмөгүнө кайра баруу
Вверх