Мыйзамдар жана токтомдор

Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө

09.07.2013 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн укуктук, уюштуруучулук жана каржылык негиздерин, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун, токтото туруунун жана токтотуунун тартибин аныктайт.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө

15.07.2011 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 228, 2012-жылдын 17-мартындагы N 20, 2012-жылдын 19-июнундагы N 87, 2012-жылдын 3-августундагы N 149, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 14-февралындагы N 16, 2013-жылдын 25-апрелиндеги N 59, 2013-жылдын 16-октябрындагы N 192, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201, 2014-жылдын 13-январындагы N 10, 2014-жылдын 18-февралындагы N 35, 2014-жылдын 15-майындагы № 67, 2014-жылдын 17-июлундагы N 138, 2014-жылдын 21-ноябрындагы N 158, 2015-жылдын 17-февралындагы N 34, 2015-жылдын 17-апрелиндеги N 85, 2016-жылдын 21-апрелиндеги N 48, 2016-жылдын 7-майындагы N 56, 2016-жылдын 14-майындагы N 58, 2016-жылдын 12-декабрындагы N 196, 2017-жылдын 27-апрелиндеги N 64, 2017-жылдын 1-июнундагы N 95, 2017-жылдын 28-июлундагы N 163 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө

14.07.2011 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2011-жылдын 25-ноябрындагы N 220 2012-жылдын 17-мартындагы N 20, 2012-жылдын 16-июлундагы N 114, 2012-жылдын 3-августундагы N 149, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 15-июлундагы N 143, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201, 2014-жылдын 10-январындагы N 1, 2015-жылдын 17-апрелиндеги N 85, 2016-жылдын 21-октябрында N 169 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу

25.04.2008 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн (мындан ары - администрациялык-аймактык түзүлүш) түшүнүгүн, принциптерин, администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин чечүүнүн тартибин, администрациялык-аймактык бирдиктерди түзүүдө жана жоюуда, алардын чегараларын аныктоодо жана өзгөртүүдө, администрациялык-аймактык жана аймактык бирдиктерди эсепке алуу жана каттоо маселелерин, ошондой эле администрациялык-аймактык түзүлүшкө байланышкан башка маселелерди чечүүдө мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын аныктайт.

Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө

21.02.2005 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам айылдарда, шаарчаларда, шаарларда түзүлүүчү жамааттарды жана алардын бирикмелерин түзүүнүн жана иштешинин тартибин, принциптерин аныктайт, ошондой эле алардын мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке жактар менен болгон мамилелерин жөнгө салат жана Кыргыз Республикасындагы социалдык мобилизациялоону ишке ашыруу үчүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерди түзүүгө, жамааттарга жана алардын бирикмелерине өзалдынча башкарууга мамлекеттик кепилдиктерди берүүгө багытталган.

Аксакалдар соттору жөнүндө

05.07.2002 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Аксакалдар соттору жөнүндө
(КР 2003-жылдын 30-июлундагы N 158, 2009-жылдын 12-июнундагы N 181, 2013-жылдын 30-июлундагы N 169, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
Ушул Мыйзам аксакалдар сотторунун укуктук негиздерин, уюштурулуш жана иш принциптерин аныктайт.

Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө

15.03.2002 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2005-жылдын 19-августундагы N 152, 2006-жылдын 22-ноябрындагы N 184, 2008-жылдын 14-февралындагы N 12 2008-жылдын 29-декабрындагы N 279, 2009-жылдын 15-июнундагы N 182, 2011-жылдын 21-декабрындагы N 243, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө

13.01.2000 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2003-жылдын 5-августундагы N 189, 2004-жылдын 15-октябрындагы N 182, 2006-жылдын 6-февралындагы N 34, 2007-жылдын 27-февралындагы N 27, 2008-жылдын 5-августундагы N 195, 2013-жылдын 14-февралындагы N 16, 2013-жылдын 25-апрелиндеги N 59, 2013-жылдын 16-октябрындагы N 192, 2014-жылдын 17-июлундагы N 138, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2015-жылдын 17-февралындагы N 34 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Вверх