Мыйзамдар жана токтомдор

Медиация жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

28.07.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Медиация жөнүндө

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында талаштарды жөнгө салуу боюнча медиацияны колдонуу үчүн укуктук негиздерди түзүү, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөк көрсөтүү, өнөктөштүктүн иштиктүү мамилелерин өнүктүрүү, иштиктүү карым-катыш этикасын калыптандыруу, социалдык мамилелерди шайкештөө максатында иштелип чыккан.

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилди

20.07.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу Мыйзамы

28.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

I БӨЛҮМ. АТКАРУУ ӨНДҮРҮШҮНҮН НЕГИЗГИ ЖОБОЛОРУ

1-глава. Негизги жоболор

1-берене. Ушул Мыйзамдын максаттары, жөнгө салуу предмети жана колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Мыйзамдын максаты аткаруу документтерин реалдуу, толук жана өз убагында аткарууну камсыз кылуу болуп саналат.

2. Ушул Мыйзам аткаруу документтерин аткарууга байланыштуу келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат.

3. Ушул Мыйзам аткаруу өндүрүшүнүн укуктук, уюштуруучулук жана экономикалык негиздерин, аткаруу документтерин ыктыярдуу жана мажбурлап аткартуунун шартын жана тартибин аныктайт, ошондой эле сот аткаруучулардын укуктук статусун жана алардын ыйгарым укуктарын белгилейт.

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик КОДЕКСИ

25.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

I БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-глава. Негизги жоболор

1-берене. Ушул Кодексти колдонуу чөйрөсү

Ушул Кодекс административдик-укуктук (жалпы укуктук) мамилелерден келип чыккан талаштар боюнча сот өндүрүшүнүн тартибин, ошол талаш-тартыштарды сотто кароонун жана чечүүнүн процесстик принциптерин жана эрежелерин белгилейт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ

25.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

1 БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-глава. Негизги жоболор

1-берене. Жарандык сот өңдүрүшү жөнүндө мыйзамдар

1. Кыргыз Республикасынын сотторундагы жарандык иштер боюнча сот өндүрүшүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, "Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы, ушул Кодекс, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, аларга ылайык кабыл алынуучу Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен аныкталат.

Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Бул Мыйзам маалыматты ар кимдин эркин жана тоскоолдуксуз издөө, алуу, иликтөө, жаратуу, берүү жана жайылтуу укуктарын жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

КР Президентинин 2007-жылдын 8-майындагы ПЖ N 240 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтарга ээ болуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жүзөгө ашыруу тууралу" Жарлыгы

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

1. Ушул Мыйзам ченем чыгаруу иш-аракетинин принциптерин аныктайт, ченемдик укуктук актылардын түшүнүгүн жана түрлөрүн, алардын өз ара катышын, аларды даярдоонун, кабыл алуунун, жарыялоонун тартибин, ошондой эле аларды колдонуунун, чечмелөөнүн жана коллизияларды чечүүнүн эрежелерин белгилейт.

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын алкактарында ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн адамдарга консультациялык-укуктук жана квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүүлөргө байланышкан мамилелерди жөнгө салат жана Кыргыз Республикасында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумун уюштуруунун жана иштөөсүнүн укуктук негиздерин белгилейт.

Вверх