Мыйзамдар жана токтомдор

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик КОДЕКСИ

25.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

I БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-глава. Негизги жоболор

1-берене. Ушул Кодексти колдонуу чөйрөсү

Ушул Кодекс административдик-укуктук (жалпы укуктук) мамилелерден келип чыккан талаштар боюнча сот өндүрүшүнүн тартибин, ошол талаш-тартыштарды сотто кароонун жана чечүүнүн процесстик принциптерин жана эрежелерин белгилейт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ

25.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

1 БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1-глава. Негизги жоболор

1-берене. Жарандык сот өңдүрүшү жөнүндө мыйзамдар

1. Кыргыз Республикасынын сотторундагы жарандык иштер боюнча сот өндүрүшүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, "Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы, ушул Кодекс, "Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, аларга ылайык кабыл алынуучу Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен аныкталат.

Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Бул Мыйзам маалыматты ар кимдин эркин жана тоскоолдуксуз издөө, алуу, иликтөө, жаратуу, берүү жана жайылтуу укуктарын жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

КР Президентинин 2007-жылдын 8-майындагы ПЖ N 240 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтарга ээ болуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жүзөгө ашыруу тууралу" Жарлыгы

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

1. Ушул Мыйзам ченем чыгаруу иш-аракетинин принциптерин аныктайт, ченемдик укуктук актылардын түшүнүгүн жана түрлөрүн, алардын өз ара катышын, аларды даярдоонун, кабыл алуунун, жарыялоонун тартибин, ошондой эле аларды колдонуунун, чечмелөөнүн жана коллизияларды чечүүнүн эрежелерин белгилейт.

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын алкактарында ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн адамдарга консультациялык-укуктук жана квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүүлөргө байланышкан мамилелерди жөнгө салат жана Кыргыз Республикасында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумун уюштуруунун жана иштөөсүнүн укуктук негиздерин белгилейт.

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Адвокатуранын, адвокаттык иштин укуктук негиздерин, ошондой эле адвокаттардын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчиликтерин белгилейт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

12.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө аларды укуктук коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

12.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ишкердик субъекттерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата укук коргоо жана салык кызматы органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоонун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

12.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасын жана текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө

Вверх