Мыйзамдар жана токтомдор

Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

2018-жылдын 15-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
1-берене
"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикаснын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси

20.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Кодекс республикалык, жергиликтүү бюджеттерди, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджеттерин (мындан ары - Социалдык фонд), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттерин (мындан ары - Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду) түзүү, кароо, бекитүү, тактоо жана аткаруу процессинде мамлекеттик каржыларды башкаруу чөйрөсүндө келип чыгуучу мамилелерди укуктук жөнгө салуунун негиздерин белгилейт, бюджеттик процесстин катышуучуларынын статусун белгилейт, бюджеттик мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жоопкерчиликтин укуктук негизин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө Конституциялык Мыйзамы

20.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2013-жылдын 19-июлундагы N 150, 2013-жылдын 19-июлундагы N 151, 2013-жылдын 30-декабрындагы № 228, 2014-жылдын 24-майындагы № 75, 2016-жылдын 15-июлундагы N 116 конституциялык Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
Ушул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишин уюштурууну жана анын тартибин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Мыйзамы

20.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын жана алардын кепилдиктерин аныктайт, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат.

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилди

20.07.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Бул Мыйзам маалыматты ар кимдин эркин жана тоскоолдуксуз издөө, алуу, иликтөө, жаратуу, берүү жана жайылтуу укуктарын жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

КР Президентинин 2007-жылдын 8-майындагы ПЖ N 240 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтарга ээ болуу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жүзөгө ашыруу тууралу" Жарлыгы

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

1. Ушул Мыйзам ченем чыгаруу иш-аракетинин принциптерин аныктайт, ченемдик укуктук актылардын түшүнүгүн жана түрлөрүн, алардын өз ара катышын, аларды даярдоонун, кабыл алуунун, жарыялоонун тартибин, ошондой эле аларды колдонуунун, чечмелөөнүн жана коллизияларды чечүүнүн эрежелерин белгилейт.

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө

19.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын алкактарында ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн адамдарга консультациялык-укуктук жана квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүүлөргө байланышкан мамилелерди жөнгө салат жана Кыргыз Республикасында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумун уюштуруунун жана иштөөсүнүн укуктук негиздерин белгилейт.

Вверх