Мыйзамдар жана токтомдор

2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу КОНЦЕПЦИЯСЫ

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасы туруктуу өнүгүүнү көздөгөн терең реформалардын баскычында турат. Өлкөнүн саясий, экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн башкы багыттары Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында (мындан ары - ТӨУС) бекемделген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Бул Регламент Кыргыз Республикасынын Конституциясына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча ишин уюштуруу эрежелерин белгилейт.

Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

21.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

2018-жылдын 15-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
1-берене
"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикаснын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси

20.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Кодекс республикалык, жергиликтүү бюджеттерди, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджеттерин (мындан ары - Социалдык фонд), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттерин (мындан ары - Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду) түзүү, кароо, бекитүү, тактоо жана аткаруу процессинде мамлекеттик каржыларды башкаруу чөйрөсүндө келип чыгуучу мамилелерди укуктук жөнгө салуунун негиздерин белгилейт, бюджеттик процесстин катышуучуларынын статусун белгилейт, бюджеттик мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жоопкерчиликтин укуктук негизин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө Конституциялык Мыйзамы

20.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

(КР 2013-жылдын 19-июлундагы N 150, 2013-жылдын 19-июлундагы N 151, 2013-жылдын 30-декабрындагы № 228, 2014-жылдын 24-майындагы № 75, 2016-жылдын 15-июлундагы N 116 конституциялык Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
Ушул конституциялык Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишин уюштурууну жана анын тартибин аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Мыйзамы

20.02.2018 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын жарандарынын шайлоо укуктарын жана алардын кепилдиктерин аныктайт, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан мамилелерди жөнгө салат.

Медиация жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

28.07.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Медиация жөнүндө

Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында талаштарды жөнгө салуу боюнча медиацияны колдонуу үчүн укуктук негиздерди түзүү, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого көмөк көрсөтүү, өнөктөштүктүн иштиктүү мамилелерин өнүктүрүү, иштиктүү карым-катыш этикасын калыптандыруу, социалдык мамилелерди шайкештөө максатында иштелип чыккан.

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилди

20.07.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу Мыйзамы

28.01.2017 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 5 августа 2011 года №451

I БӨЛҮМ. АТКАРУУ ӨНДҮРҮШҮНҮН НЕГИЗГИ ЖОБОЛОРУ

1-глава. Негизги жоболор

1-берене. Ушул Мыйзамдын максаттары, жөнгө салуу предмети жана колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Мыйзамдын максаты аткаруу документтерин реалдуу, толук жана өз убагында аткарууну камсыз кылуу болуп саналат.

2. Ушул Мыйзам аткаруу документтерин аткарууга байланыштуу келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат.

3. Ушул Мыйзам аткаруу өндүрүшүнүн укуктук, уюштуруучулук жана экономикалык негиздерин, аткаруу документтерин ыктыярдуу жана мажбурлап аткартуунун шартын жана тартибин аныктайт, ошондой эле сот аткаруучулардын укуктук статусун жана алардын ыйгарым укуктарын белгилейт.

Вверх