Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Бишкек шаары, 2016-жылдын 15-июлу № 398

Текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасын жана текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин 3-бөлүмүн ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

- текшерүүлөрдү эсепке алуу китебинин формасы 1-тиркеме ылайык;

- текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартиби 2-тиркемеге ылайык.

2. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып бир айдын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына төмөнкүлөр сунушталсын:

- текшерүүлөрдү эсепке алуу китебин жүргүзүү;

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын текшерүүлөрүн каттоо жана эсепке алууну жүргүзүү ушул токтомдун 1-пункту менен бекитилген текшерүүлөрдү эсепке алуу китебине каттоонун тартибине ылайык ишке ашырылат.

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2016-жылдын 19-июлунда № 63 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

С.Жээнбеков

 

1-тиркеме

Форма

Текшерүүлөрдү эсепке алуу
КИТЕБИ

___________________________________________________________________________

(жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын толук аталышы, дареги)

Текшерүү жүргүзгөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аталышы

Текшерүү башталган дата

Текшерүү аяктаган дата

Текшерүүнүн негизи жана предмети

Текшерүү жүргүзгөн адамдын (адамдардын) аты-жөнү, кызматы

Текшерүү учурунда берилген көчүрмөлөрдүн, документтердин көчүрмө бөлүктөрүнүн тизмеси

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамынын колу

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Тизмеге кайра баруу
Вверх