Усулдук колдонмолор

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын отчеттуулугу боюнча усулдук жетектеме
Мазмуну
Глоссарий. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
Киришүү. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1. Усулдук жетектеменин максаты жана милдеттери. ……………………………………………………………… 4
2. Отчеттуулукка карата талаптар. …………………………………………………………………………………  ……….. 4
3. Айыл өкмөтүнүн калктын алдындагы айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын аткаруу боюнча отчеттуулугу. …………………………………………………………………………….. 4
3.1. Айыл өкмөтүнүн калктын алдындагы СЭӨП аткаруу боюнча отчеттуулугунун укуктук негиздери……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
3.2. Отчеттуулуктун методдору жана формалары. ………………………………………………………………. 5
3.3. СЭӨП аткаруу боюнча айыл өкмөтүнүн отчетуна карата маалымдоо жана чечимдерди кабыл алуу. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
4. Айыл өкмөтүнүн башчысынын айылдык бюджетти аткаруу боюнча жергиликтүү кеңештин алдындагы отчеттуулугу. …………………………………………………………………………………………………………… 7
4.1. Айыл өкмөтүнүн башчысынын айылдык бюджетти аткаруу боюнча жергиликтүү кеңештин алдындагы отчеттуулугунун укуктук негиздери. ……………………………………………………… 7
4.2. Отчеттуулуктун методдору жана формалары. ………………………………………………………………. 8
4.3. Калкка айылдык бюджетти аткаруу боюнча айыл өкмөтүнүн башчысынын очтету жөнүндө маалымдоо. ……………………………………………………………………………………………………………… 9
5. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулугу. …………………….. 9
5.1. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулугунун укуктук негиздери……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
5.2. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчетун түзүүнүн жана берүүнүн методдору. …………………………………………………………………………………………………………….. 10
5.3. Айылдык кеңештин депутатынын отчетуна карата маалымдоо. ………………………………. 11
1-тиркеме. …………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2-тиркеме. …………………………………………………………………………………………………………………………. 15
3-тиркеме. …………………………………………………………………………………………………………………………. 17
4-тиркеме. …………………………………………………………………………………………………………………………. 19
5-тиркеме. …………………………………………………………………………………………………………………………. 26
6-тиркеме. …………………………………………………………………………………………………………………………. 28
Глоссарий. Жергиликтүү жамааттын курултайы — жалпы кызыкчылыктагы маселелерди талкуулоо максатында жергиликтүү жамааттардын өкүлдөрүнүн чогулушу.
Жергиликтүү бюджет – айыл аймагынын жана шаардын жергиликтүү жамаатынын бюджети, аны түзүүнү, бекитүүнү, аткарууну жана контролдоону жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашырат.
2
Жергиликтүү жамаат — администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдары аркылуу жергиликтүү маанидеги маселелерди өзүнүн жоопкерчилигинде чечүү кызыкчылыктары менен бириккен Кыргыз Республикасынын жарандарынын тобу. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу (ЖӨБ) – жергиликтүү жамааттардын жергиликтүү маанидеги маселелерди өз кызыкчылыктарында жана өз жоопкерчилиги менен өз алдынча чечүүсүнүн Конституция менен кепилденген укугу жана чыныгы мүмкүнчүлүгү.
Көп мандаттуу шайлоо округу – бир нече депутат шайланган жана алардын ар бири үчүн шайлоочулар жекече добуш берген шайлоо округу.
Мониторинг жана баалоо (МжБ) – айыл аймагынын жергиликтүү жамаатынын Социалдык-экономикалык өнүгүү программасын жүзөгө ашыруу процессине, башка өнүгүү жана күтүлгөн жыйынтыкка жетүү прогрессин өлчөө процесстерине байкоо жүргүзүү куралы.
Отчеттуулук – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өзүнүн иши-аракети үчүн жооп берүү жана кызыкдар тараптардын кароосуна жана баалоосуна өзүнүн ишинин жыйынтыктарын берүүгө даярдык милдеттенмеси.
Айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы – милдеттери, жүзөгө ашыруу мөөнөттөрү, аткаруучулар жана ресурстар боюнча өз ара байланыштуу болгон жана айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү максаттарына натыйжалуу жетишүүнү жана милдеттерин чечүүнү камсыздаган пландалган иш-чаралар комплексин камтыган документ.
Коомдук угуу – калктын пикирин изилдөө, сунуштарды жана сунуштамаларды алуу, жамааттын жашоосунун маанилүү маселелери боюнча оптималдуу, тең салмактуу чечимдерди издөө жана калктын кызыкчылыгын эске алуу менен чечимдерди кабыл алуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын демилгеси боюнча өткөрүлүүчү ачык талкуу формасында уюштурулган иш-чара. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы (ЖӨБО) — жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнү камсыз кылуучу өкүлчүлүктүү, аткаруучу органдар.
Айыл аймагынын СЭӨП аткаруу боюнча отчет – бул айыл өкмөтүнүн атынан ЖӨБ аткаруу органынын расмий документи, анда АА СЭӨП өнүгүү көрсөткүчтөрүнө жетүү деңгээли, коюлган чараларды, милдеттерди аткаруу деңгээли, АА СЭӨП максаттарына жетүү чагылдырылат.
Жыйын – бир катар адамдардын коомдук жетүү мүмкүндүгү үчүн ачык орундарда, коомдук маанидеги көйгөйлөргө мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү жамааттын көңүлүн буруу, анын ичинде кандайдыр бир маселелер боюнча пикирин билдирүү максатында атайлап жана убактылуу болушу.
Биргелешкен мониторинг жана баалоо – жергиликтүү деңгээлдеги коомдук маанилүү чечимдерди кабыл алууда айкындуулукту, ачыктыкты жана жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүн тартууну камсыздаган мониторинг жана баалоо методу. Жарандардын жыйыны — калктын алар боюнча жергиликтүү жамааттын уставына ылайык сунуштамаларды же чечимдерди кабыл алуу менен, бир көчөнүн, бир кварталдын,
3
кичи райондун же айылдын аймагында жашаган тургундардын чогулушунда аларды талкуулоо жолу менен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө катышуусунун тикелей формасы.
Киришүү.
ЖӨБО отчеттуулугу боюнча методикалык колдонмо (мындан ары – Методикалык колдонмо) ЖӨБО өз ишинде отчеттуулукту жана айкындуулукту камсыздоо бөлүгүндө милдеттенмелерди аткаруусу боюнча иш-аракеттердин ыраттуулугун сүрөттөгөн окуу-методикалык мүнөздөгү документ болуп саналат.
Методикалык колдонмо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы № 513 токтому менен бекитилген 2018-2023-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусун өнүктүрүү программасын, бул Программаны жүзөгө ашыруу боюнча Иш-аракеттер планын аткаруу үчүн иштелип чыкты.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ЖӨБО отчеттуулугу маселелерине байланыштуу ченемдер кеңири берилген. КР Конституциясынын 110-беренеси жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу маселелери боюнча калктын алдындагы отчеттуулук боюнча ЖӨБО карата талаптарды белгилейт. КР Конституциясынын 11-беренеси аткаруучу ЖӨБО жергиликтүү кеңеш алдындагы отчеттуулугу боюнча талапты белгилейт. Отчеттуулук талаптары “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” жана “Жергиликтүү кеңештин депутатынын статусу жөнүндө” Мыйзамдарда дагы берилген. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамга ылайык, ЖӨБО иши жөнүндө отчеттер калк үчүн жеткиликтүү болушу керек.
“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамдын 17-беренеси жана 20-беренеси жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү маанидеги бардык маселелер боюнча жергиликтүү жамааттын жана өкүлдөнгөн мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын алдындагы отчеттуулугу боюнча талаптарды белгилейт.
Сунушталган Методикалык колдонмодо айыл аймагынын ЖӨБО отчеттуулугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тикелей жана түздөн-түз көрсөтүлгөн үч түрдөгү отчеттуулукту камсыздоо боюнча сунуштар берилген:
1) Айыл аймагынын атынан ЖӨБО аткаруу органынын жергиликтүү жамааттын алдындагы айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын (АА СЭӨП) аткаруу боюнча отчеттуулугу,
2) Айыл өкмөт башчысынын айылдык кеңештин алдындагы жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчеттуулугу.
3) Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулугу1.
1 Шаардык кеңештин депутатынын саясый партиялардын алдындагы отчеттуулук маселелери ушул Методикалык колдонмодо каралбайт.
4
Ушул Методикалык колдонмо ЖӨБОго отчеттуулук процессин уюштуруу боюнча сунуштарды берет жана ЖӨБОго туруктуу негизде натыйжалуу отчеттуулук системасын түзүүгө жардам берет.
1. Методикалык колдонмонун максаты жана милдеттери.
Методикалык колдонмонун максаты – жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлинде туруктуу, натыйжалуу отчеттуулук системасын киргизүү үчүн дараметин калыптандырууда ЖӨБО көмөк көрсөтүү.
Методикалык колдонмонун милдеттери:
1) ЖӨБОго отчеттуулукту даярдоо, тааныштыруу, баалоо жана ага карата чечимдерди кабыл алуу боюнча милдеттерди, иш-аракеттерди аткарууну сунуштоо.
2) Отчеттор жана баалоонун жыйынтыктары тууралуу жарандарга маалымдоонун мүмкүн болуучу методдорун жана куралдарын тааныштыруу.
3) Отчеттуулуктун муниципалдык башкаруу системасын жакшыртууга таасир этүү механизмдерин көрсөтүү.
2. Отчеттуулукка карата талаптар.
Ушул Методикалык колдонмонун алкагында отчеттуулукту камсыздоого карата төмөндөгү талаптар белгиленет:
1) Отчеттуулук процессин жергиликтүү ченемдик укуктук актылар менен бекемдөө;
2) Отчеттуу органдын ыйгарым укуктарынын алкагында коюлган милдеттерге ылайык, берилген отчеттогу маалыматтын толуктугун камсыздоо;
3) Бардык кызыкдар тараптарга отчет тууралуу маалыматка жетүү мүмкүндүгүн камсыздоо;
4) Баалоону жана отчетко карата чечимдерди кабыл алууну негиздүү жана объективдүү критерийлердин негизинде өткөрүү.
3. Айыл өкмөтүнүн калктын алдындагы айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын аткаруу боюнча отчеттуулугу.
Айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын (АА СЭӨП) жүзөгө ашыруунун натыйжалуулугу ЖӨБО ишинин калктын алдындагы отчеттуулук системасынын жана айкындуулугунун болушу менен аныкталат.
Ушул Методикалык колдонмодо жогоруда аталган отчетту түзүү, калкка тааныштыруу тартиби боюнча айыл өкмөтүнө сунуштар берилген. Мындан тышкары айылдык кеңештин депутаттарынын отчетунун жыйынтыктары боюнча чараларды кабыл алуунун тартибин кароо сунушталат.
5
3.1. Айыл өкмөтүнүн калктын алдындагы АА СЭӨП аткаруу боюнча отчеттуулугунун укуктук негиздери.
Айыл өкмөтүнүн калктын алдындагы отчеттуулугу талабы “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 47-беренесинин 1-1 пункту менен аныкталган. Айыл өкмөт башчысы жыл сайын АА СЭӨП аткаруу жөнүндө отчетту берет.
Отчет үстүдөгү отчеттук мезгил үчүн, ошондой эле АА СЭӨП колдонулган бүтүндөй мезгил үчүн берилиши мүмкүн. Отчет боюнча калк тарабынан баа берилет, бул өз кезегинде айылдык кеңеш тарабынан чечимдерди кабыл алуу үчүн негиздердин бири катары кызмат кылат.
Айыл өкмөтүнүн калктын алдында отчет берүү зарылчылыгы жөнүндө ченемдер Жергиликтүү жамааттын уставы менен белгилениши мүмкүн2. Бул Методикалык колдонмонун негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ченемдик укуктук акты түрүндө АА СЭӨП аткаруу боюнча отчет берүүнүн тартибин иштеп чыгып жана беките алат. Мындан тышкары бул өңдүү Тартип ЖӨБ аткаруучу органынын регламенти3 жана Айылдык кеңештин регламенти менен белгилениши мүмкүн. АА СЭӨП аткаруу боюнча отчет берүүнүн типтүү тартиби 1-тиркемеде берилген. Отчеттун типтүү формасы 2-тиркемеде берилген.
Айыл өкмөтүнүн калктын алдында отчет берүүсү боюнча айылдык кеңештин чечимдерин аткаруу боюнча контролду айылдык кеңештин тиешелүү туруктуу комиссиясы жүргүзөт.
3.2. Отчеттуулуктун методдору жана формалары.
АА СЭӨП аткаруу боюнча айыл өкмөтү тарабынан отчетту ачык берүү түшүнүгү отчеттуулуктун негизги методу калк менен жолугушууларда отчет берүү болуп саналаарын түшүндүрөт. Отчеттуулуктун негизги формасы катары жергиликтүү жамааттын курултайында отчет берүүнү аныктоо сунушталат. Ошондой эле коомдук угуулар, айылдык жыйындар түрүндө өткөрүлгөн айыл аймагынын жашоочуларынын чогулуштарында отчет берүүгө жол берилет.
Курултай өткөрүүнүн тартиби КР Президентинин 2001-жылдын 2-майындагы №152 Жарлыгы менен бекитилген Жергиликтүү жамааттын элдик курултайы жөнүндө жобо менен белгиленген.
Коомдук угууларды, айылдык жыйынды өткөрүүнүн тартиби КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 2014-жылдын 4-мартындагы №01-24/19 буйругу менен бекитилген Жергиликтүү жамааттын типтүү уставында берилген.
АА СЭӨП аткаруу боюнча отчет кагаз форматында берилет. Мындан тышкары отчет жөнүндө маалымат электрондук форматта, аудио жана видео чыгып сүйлөө форматында берилиши мүмкүн.
2 Айылдык жамааттын типтүү уставы. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 2014-жылдын 4-мартындагы №01-24/19 буйругу менен бекитилген
3 Айыл өкмөтүнүн типтүү регламентин кара. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 2017-жылдын 21-ноябрындагы №01-18/156 буйругу менен бекитилген
6
Жарандар тарабынан АА СЭӨП аткаруу боюнча айыл өкмөтүнүн отчетун баалоону төмөндөгү мүнөздөмөлөр боюнча жүргүзүү сунушталат: «канааттандыраарлык эмес», «канааттандыраарлык».
Баалоону өткөрүү алдында жергиликтүү жамааттын курултайынын же жыйындын катышуучуларына баалоонун болжолдуу критерийлерин берүү сунушталат:
1) «Канааттандыраарлык эмес» — АА СЭӨП 80%дан аз аткаруу;
2) «Канааттандыраарлык» — АА СЭӨП 80% жана андан жогору аткаруу.
Баалоону белгилүү мезгил аралыгында АА СЭӨП аткарууга таасирин тийгизген объективдүү жана субъективдүү факторлорду эске алуу менен өткөрүү сунушталат.
Айыл өкмөт башчысынын отчетун баалоо ачык жана ошондой эле жабык добуш берүү менен да өткөрүлүшү мүмкүн. Ачык добуш берүүнү өткөрүүдө добуш берүүнүн катышуучулары кезеги менен баалоонун варианттарынын ар бири үчүн добуш беришет.
Жабык добуш берүүдө мүмкүн болуучу бааларды көрсөтүү менен бюллетендер пайдаланылат.
Жыйындын катышуучуларынын пикирин эсептөө үчүн жергиликтүү жамааттын курултайынын же жыйындын катышуучуларынын ичинен эсеп комиссиясы шайланат.
Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча жергиликтүү жамааттын курултайынын же жыйындын протоколу түзүлөт.
Отчетту ачык берүү методуна кошумча отчетту таратуунун электрондук каражаттарын пайдаланууга жол берилет: социалдык тармактар, WhatsApp топтор жана Интернет-байланышты пайдалануу менен башка методдор. Электрондук добуш берүүдө жарандардын берилген отчетту балл менен баалоо мүмкүнчүлүгүн кароо керек. Мында коюлган баллдарды каттоо механизмин кароо керек. Интернет-байланышты пайдалануу менен айыл өкмөтүнүн отчетун баалоо үчүн баалоонун төмөндөгү мүнөздөмөлөрүн белгилөө сунушталат: 2 – «канааттандыраарлык эмес», 3 – «канааттандыраарлык». Баалоо критерийлери жогоруда көрсөтүлгөн критерийлерге окшош болушу мүмкүн. Интернет-байланышты пайдалануу менен отчетту жайгаштыргандан кийин 14 күн өткөн соң алынган бааларды эсептөө сунушталат. Электрондук добуш берүүнүн жыйынтыктары АА СЭӨП аткаруу боюнча айыл өкмөт башчысынын отчетун баалоо үчүн кошумча маалымат болушу мүмкүн.
Айыл өкмөтүнүн отчету өзүнө төмөндөгү бөлүмдөрдү камтышы мүмкүн4:
1) АА СЭӨПда түптөлгөн максаттарга жана маанилүү индикаторлорго жетүү.
2) АА СЭӨП чакан программаларында берилген аткарылган милдеттер, чаралар.
3) Жетишилген максаттардын жана аткарылган милдеттердин таасири.
4) АА СЭӨП жүзөгө ашыруу процессинде чечүүгө мүмкүн болбогон максаттар, милдеттер жана чаралар жөнүндө маалымат. Максаттарга жете албай калган жана милдеттер аткарылбай калган себептер.
4 Отчеттун бөлүмдөрү КР Экономика министрлигинин 2018-жылдын 15-майындагы № 63-А жана Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 2018-жылдын 16-майындагы №01-18/56 биргелешкен буйругу менен бекитилген Шаарларды жана айыл аймактарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн методикалык колдонмодо берилген АА СЭӨП түзүмүнө дал келет
7
5) Аткарылбай калган милдеттер жана чаралар боюнча айыл өкмөтүнүн сунуштары. АА СЭӨПга түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуш.
6) АА СЭӨП жүзөгө ашыруунун таасирдүүлүгү же натыйжалуулугу жөнүндө Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун отчету.
7) АА СЭӨП милдеттерин жана чараларын жүзөгө ашырууга сарпталган ресурстар жөнүндө отчет. Пайдаланылган ресурстарды пландуу көрсөткүчтөр менен салыштырып текшерүү.
8) Айыл өкмөтүнүн кийинки жылы АА СЭӨП жүзөгө ашыруу үчүн ресурстарды мобилизациялоо боюнча сунуштары.
3.3. СЭӨП аткаруу боюнча айыл өкмөтүнүн отчетуна карата маалымдоо жана чечимдерди кабыл алуу.
Айыл өкмөт башчысынын отчетун калк тарабынан баалоонун жыйынтыктары жыйындын протоколу түрүндө айылдык кеңешке берилет.
Айылдык кеңештин туруктуу комиссиясы айыл өкмөтү тарабынан АА СЭӨП аткаруу жөнүндө отчетту алдын ала кароодо түшкөн маалыматтарды эске алат, ал боюнча өзүнүн чечимин даярдайт жана аны айылдык кеңешке берет.
Керектүү (кабыл алынган критрийлерге ылайык) жана документтер менен ырасталган маалыматтарды толук камтыбаган жана айылдык кеңешти объективдүү канааттандырбаган отчет айыл өкмөт башчысына ишенбестикти билдирүү үчүн негиз болушу мүмкүн.
АА СЭӨП аткаруу боюнча айыл өкмөт башчысынын отчетуна карата калктын баалоосу тууралуу маалымат төмөндөгүлөр аркылуу жайылтылат: ММКда, маалымат такталарында, айыл аймагынын расмий сайтында жайгаштыруу, социалдык тармактарда, WhatsApp топтордо жана Интернет-байланышты пайдалануу менен башка методдор менен жайылтуу.
4. Айыл өкмөт башчысынын айылдык кеңештин алдындагы жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчеттуулугу.
4.1. Айыл өкмөт башчысынын айылдык кеңештин алдындагы жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчеттуулугунун укуктук негиздери.
Айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү кеңештин алдындагы жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчеттуулугунун тартиби жана мезгилдүүлүгү боюнча талаптар КР Конституциясынын 111-беренеси, КР Бюджеттик кодексинин 78, 79 жана 117-беренелери, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 50-беренеси менен аныкталган.
Айыл өкмөт башчысынын айылдык кеңештин алдындагы жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетту берүүсүнүн типтүү тартиби, ошондой эле отчеттун формасы 3- жана 4-тиркемелерде берилген. Сунушталган отчет берүүнүн тартиби жана отчеттун формасы айылдык кеңештин чечими менен бекитилиши мүмкүн жана аткаруу үчүн
8
милдеттүү болот. Айылдык кеңештин жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча айыл өкмөт башчысынын отчет берүүсү боюнча чечимдерин контролдоону айылдык кеңештин бюджеттик комиссиясы жүргүзөт.
4.2. Отчеттуулуктун методдору жана формалары.
Айыл өкмөт башчысы түздөн-түз айылдык кеңештин сессиясында жергиликтүү бюджетти аткаруу жөнүндө отчет берет. Отчет кагаз форматында гана берилет. Отчетту алдын ала таанышуу жана талдоо үчүн айылдык кеңештин депутаттарынын талабы боюнча электрондук форматта жайылтууга жол берилет.
Айыл өкмөт башчысынын отчету өзүнө төмөндөгү бөлүмдөрдү камтыйт:
1) Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу.
2) Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн аткаруу.
3) Активдер жана милдеттенмелер менен операциялар
4) Каржылоо көлөмүн көрсөтүү менен жүзөгө ашырылган инфраструктуралык долбоорлордун, сатылып алынган негизги каражаттардын тизмеси.
5) АА СЭӨП экономикалык маселелеринин алкагында каржыланган долбоорлордун, милдеттердин, иш-чаралардын тизмеси.
6) АА СЭӨП социалдык маселелеринин алкагында каржыланган долбоорлордун, милдеттердин, иш-чаралардын тизмеси.
7) Бюджеттик процессти өркүндөтүү боюнча талдоо жана сунуштар.
8) Бюджеттик айкындуулуктун муниципалдык индексинин абалы жана өзгөрүү динамикасы.
9) Бюджет, Жарандык бюджетти чыгаруу жана жайылтуу боюнча коомдук угууларды өткөрүү жөнүндө маалымат.
10) Бюджеттик айкындуулуктун муниципалдык индексинин өзгөрүү динамикасы.
Айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетуна карата төмөндөгү корутундулар берилет: “бекитилсин”, “бекитилбесин”. Айыл өкмөт башчынын отчету тууралуу маселени кароодо, эгер “отчетту жеткире иштеп чыгуу” талабы белгиленсе, айылдык кеңештин чечиминде “эске алуу” туюнтмасын колдонууга жол берилет.
Жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча айыл өкмөт башчысынын отчетун “бекитилсин” деп баалоонун төмөндөгү критерийлерин белгилөө сунушталат:
1) Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн 90%дан кем эмес аткаруу. Эгер кирешелердин төмөндөшүнүн объективдүү себептери болсо, кыйла төмөнкү көрсөткүчкө жол берилет;
2) Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн 90%дан кем эмес аткаруу. Эгер чыгаша бөлүгүн аткарбай калуунун объективдүү себептери болсо, кыйла төмөнкү көрсөткүчкө жол берилет;
3) Эсеп палатасы тарабынан бюджеттик процесстин аудитинин жыйынтыктары опурталдуу мүнөзгө ээ болбойт.
9
Жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетко баа берүүдө кирешелерди администрациялоо, чыгымдарды оптималдаштыруу, бюджеттик каражаттарды сарптоонун натыйжалуулугу боюнча чаралар эске алынат.
Айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетуна карата чечим депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Айылдык кеңештин чечими төмөндөгү маселелерге тиешелүү болушу мүмкүн:
— айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетун кабыл алуу же кабыл албоо,
— айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча ишин баалоо,
— айылдык кеңештин депутаттарынын сунуштарынын жана сын-пикирлеринин негизинде жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетту жеткире иштеп чыгуу.
4.3. Калкка айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчету тууралуу маалымдоо.
Айыл өкмөтү КР Бюджеттик кодексинин, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык, калкка жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчет тууралуу маалымдайт. Маалымат калк арасында төмөндөгүлөр аркылуу жайылтылат: айыл аймагынын сайтында, маалымат такталарында жайгаштыруу, социалдык тармактарда, WhatsApp топтордо жана Интернет-байланыштын башка методдорун колдонуу менен жайылтуу.
Айылдык кеңештин чечиминин негизинде айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетун баалоонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат калкка дагы берилиши мүмкүн.
Маалымдоонун формалары төмөндөгүлөр болушу мүмкүн:
— бюджет боюнча коомдук угуулар,
— жергиликтүү жамааттын курултайы,
— айылдык жыйындар,
— коомдук маалымдоонун башка формалары.
Айыл өкмөт башчысынын бюджетти аткаруу боюнча отчету Жарандык бюджетти иштеп чыгуу үчүн негиз болушу мүмкүн5.
5. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулугу.
5.1. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулугунун укуктук негиздери.
5 Жарандык бюджетти иштеп чыгуу жана берүү КР Бюджеттик кодексинин 126-беренеси менен жөнгө салынат
10
Айылдык кеңештин депутатынын отчеттуулугунун талабы “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренеси менен аныкталган. Айылдык кеңештин депутаты мезгил-мезгили менен, бирок жылына бир жолудан кем эмес өзүнүн иши жана ал шайланган айылдык кеңештин иши жөнүндө шайлоочулардын алдында отчет берет. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулугу боюнча милдеттенмесин Жергиликтүү жамааттын уставы менен белгилөө сунушталат. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулугу маселелери боюнча жергиликтүү жамааттын уставына типтүү толуктоолор 5-тиркемеде берилген.
5.2. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдында отчетун түзүүнүн жана берүүнүн методдору.
Айылдык кеңештин депутаты депутаттык ыйгарым укуктарын аткаруу жана өз ишинде жетишилген жыйынтыктар жана айылдык кеңештин иши жөнүндө түздөн-түз шайлоочулар менен болгон жолугушууларда отчет берет. Депутаттын отчетун берүү үчүн бүтүндөй жамааттын жашоосуна тиешелүү коомдук иш-чараларды пайдалануу сунушталбайт: курултай, коомдук угуулар ж.б.
Отчет берүү үчүн айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүсү жөнүндө маалымат ал башталганга чейин 7 күндөн кеч эмес жарыяланат. Айылдык кеңештин депутатынын жолугушууларды өткөрүү датасы жөнүндө шайлоочуларга маалымдоо боюнча милдеттүү талап жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында же айыл аймагынын сайтында кулактандырууну жайгаштыруу болуп саналат. Шайлоочуларга төмөндөгүлөр аркылуу кошумча маалымдоо сунушталат: маалымат такталарына кулактандырууну жайгаштыруу, социалдык тармактарда, WhatsApp топтордо жана Интернет-байланышты пайдалануу менен башка методдор аркылуу жайылтуу.
Көп мандаттуу шайлоо округу боюнча шайланган айылдык кеңештин депутатынын отчет берүү датасы жана орду жөнүндө маалымат айылдык кеңештин депутаты шайланган округдун шайлоочуларынын арасында жайылтылат.
Айылдык кеңештин депутатынын отчет берүү боюнча шайлоочулар менен жолугушууларын өткөрүүнү уюштуруу, материалдык жана финансылык камсыздоо “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамдын 16-беренесине ылайык айыл өкмөтүнүн милдеттенмеси болуп саналат.
Айылдык кеңештин депутатынын отчеттуулугунун негизги формасы кагаз форматындагы отчет болуп саналат. Айылдык кеңештин депутатынын отчетун жайылтуунун кошумча методу катары отчеттун электрондук версиясына, ошондой эле калк үчүн жеткиликтүү түрдө (буклеттер, постерлер, маалымат баракчалары ж.б.) жайылтууга берүүгө жол берилет.
Айылдык кеңештин депутатынын отчетунун формасы Жергиликтүү жамааттын уставы менен аныкталат. Айылдык кеңештин депутатынын отчетунун типтүү формасы 6-тиркемеде берилген.
Айылдык кеңештин депутатынын отчету төмөндөгү бөлүмдөрдү камтышы мүмкүн:
11
1) Айылдык кеңештин депутатынын жеке дайындары;
2) Шайлоо округу жөнүндө маалымат;
3) Шайлоо алдындагы программаны аткаруу;
4) Шайлоочулардын сунуш-талаптарын жана суроо-талаптарын аткаруу;
5) Айылдык кеңештин депутаты (же депутаттардын тобу) демилгелеген ченемдик укуктук актылар, анын ичинде айылдык кеңештин токтому менен кабыл алынгандар;
6) Айылдык кеңештин депутатынын депутаттык ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча башка иш-аракеттери (туруктуу жана убактылуу комиссиялардын ишине катышуу, контролдук функцияларды аткаруу, башка);
7) Айылдык кеңештин иши жөнүндө жалпы маалымат.
Айылдык кеңештин депутатынын отчету боюнча төмөндөгү мүнөздөмөлөр боюнча шайлоочулар тарабынан баа берүү сунушталат: «канааттандыраарлык эмес», «канааттандыраарлык».
Шайлоочулар менен жолугушууларда жыйындын чечими боюнча баалоо ачык дагы, жабык дагы добуш берүү менен өткөрүлүшү мүмкүн.
Ачык добуш берүүнү өткөрүүдө, добуш берүүнүн катышуучулары кезеги менен баалоонун ар бир варианты үчүн добуш беришет.
Жабык добуш берүүдө мүмкүн болуучу бааларды көрсөтүү менен бюллетендер пайдаланылат. Бааларды эсептөө үчүн жыйындын катышуучуларынын ичинен эсеп комиссиясы шайланат.
Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча баалоонун жыйынтыктарын көрсөтүү менен шайлоочулар менен отчеттук жолугушуулардын протоколу түзүлөт. Баалоонун жыйынтыктары менен протокол “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” КР Мыйзамынын 15-беренесинин жоболоруна ылайык тиешелүү жергиликтүү кеңешке (айылдык кеңешке) жөнөтүлөт.
5.3. Айылдык кеңештин депутатынын отчетуна карата маалымдоо.
Отчет өткөрүү жана анын жыйынтыктары жөнүндө депутат айылдык кеңешке маалымдайт. Баалоонун жыйынтыктарын айылдык кеңештин сессиясында угуу сунушталат. Айылдык кеңештин депутатынын отчету боюнча айылдык кеңештин протоколдук чечими сунуштама мүнөзүнө ээ болот. Жергиликтүү жамааттын уставында шайлоочуларга айылдык кеңештин депутатынын отчету жана ишин баалоонун жыйынтыктары жөнүндө милдеттүү маалымдоо тууралуу ченем белгилениши керек. Маалымат жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында, айыл аймагынын сайтында жайгаштырылышы мүмкүн. Шайлоочуларга баалоонун жыйынтыктары жөнүндө төмөндөгүлөр аркылуу кошумча маалымдоо сунушталат: маалымат такталарына жайгаштыруу, социалдык тармактарда, WhatsApp топтордо жана Интернет-байланыштын башка методдорун колдонуу менен жайылтуу.
12
1-тиркеме.
Айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын аткаруу боюнча айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү жамааттын алдында отчет берүүсүнүн типтүү тартиби
1. Ушул Айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын аткаруу боюнча айыл өкмөт башчысынын отчет берүү тартиби (мындан ары Тартип) “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 47-беренесинин талаптарына ылайык иштелип чыкты.
2. Айыл өкмөт башчысы жыл сайын айыл аймагын Социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын (АА СЭӨП) аткаруу жөнүндө отчет берет.
13
3. Отчет өткөн жылда АА СЭӨП жүзөгө ашыруу боюнча Иш-аракеттер планын аткаруунун жыйынтыктары боюнча, ошондой эле АА СЭӨП колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийинки жыйынтыктар боюнча берилет.
4. АА СЭӨП аткаруу боюнча отчет отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартынан кеч эмес мөөнөттө берилет.
5. Отчет жергиликтүү жамааттын курултайында милдеттүү тартипте берилет. Курултайды өткөрүү тартиби КР Президентинин 2001-жылдын 2-майындагы №152 Жарлыгы менен бекитилген Жергиликтүү жамааттын элдик курултайы жөнүндө жобо менен белгиленген.
6. Ошондой эле отчетту коомдук угуулар жана айылдык жыйындар формасында жарандардын жыйындарында тааныштырууга жол берилет, алардын тартиби Жергиликтүү жамааттын уставында берилген.
7. Отчеттуулуктун негизги формасы кагаз форматындагы отчет болуп саналат. Кошумча отчетту электрондук форматта берүүгө жол берилет. Отчеттун формасы 2-тиркемеде берилген.
8. Айыл өкмөтүнүн АА СЭӨП аткаруу боюнча отчетун түздөн-түз айыл өкмөт башчысы тааныштырат.
9. Айыл өкмөтүнүн АА СЭӨП аткаруу боюнча отчетун баалоо үчүн төмөндөгү критерийлер белгиленет:
1) «Канааттандыраарлык эмес» — АА СЭӨП 80%дан аз аткаруу.
2) 2«Канааттандыраарлык» — АА СЭӨП 80% жана андан көп аткаруу.
10. Баалоо белгиленген мезгилде жергиликтүү АА СЭӨП аткарууга таасирин тийгизген объективдүү жана субъективдүү факторлорду эске алуу менен өткөрүлөт.
11. Коомдук иш-чараларда: жергиликтүү жамааттын курултайында, коомдук угууларда, айылдык жыйындарда айыл өкмөт башчысынын отчетун баалоо ачык дагы, жабык дагы добуш берүү менен өткөрүлүшү мүмкүн. Добуш берүүнүн формасы жөнүндө чечим курултайга катышкан делегаттардын же жыйынга катышкан жарандардын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
12. Ачык добуш берүүнү өткөрүүдө добуш берүүнүн катышуучулары кезеги менен баалоонун ар бир варианты үчүн добуш беришет: «канааттандыраарлык эмес», «канааттандыраарлык».
13. Жабык добуш берүүдө бааларды көрсөтүү менен бюллетендер пайдаланылат: «канааттандыраарлык эмес», «канааттандыраарлык».
14. Добуш берүүнүн катышуучуларынын бааларын эсептөө үчүн жергиликтүү жамааттын курултайынын же жыйындын катышуучуларынын ичинен эсеп комиссиясы шайланат.
15. Эсеп комиссиясынын саны 5 адамды түзөт.
16. Эсеп комиссиясынын мүчөлөрүн көрсөтүү боюнча демилге жыйындын катышуучуларына таандык.
17. Эсеп комиссиясынын төрагасы эсеп комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан жөнөкөй көпчүлүк добуш менен шайланат.
18. Добуш берүүнүн жыйынтыктары ачык добуш берүүнүн добуштарын же жабык добуш берүү үчүн толтурулган бюллетендерди эсептөөнүн жыйынтыктары боюнча аныкталат.
19. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча отчеттун жыйынтыктары боюнча коюлган добуш берүүнүн катышуучуларынын бааларын көрсөтүү менен жергиликтүү жамааттын курултайынын же жыйындын протоколу түзүлөт.
14
20. Отчетту ачык берүү методуна кошумча отчетту таратуунун электрондук каражаттарын пайдаланууга жол берилет: социалдык тармактар, WhatsApp топтор жана Интернет-байланышты пайдалануу менен башка методдор.
21. Электрондук каражаттарды пайдалануу менен отчетту баалоо үчүн аткаруучу орган баалоолорду каттоо механизмин карайт: «канааттандыраарлык эмес», «канааттандыраарлык».
22. Электрондук добуш берүүдө добуштарды эсептөө отчетту электрондук форматта жайгаштыргандан кийин 14 күн аралыгында жүргүзүлөт.
23. Отчетту баалоонун жыйынтыктары менен жергиликтүү жамааттын курултайынын же жыйындын протоколу, ошондой эле электрондук добуш берүү боюнча маалымат айылдык кеңешке жөнөтүлөт.
24. Айылдык кеңештин туруктуу комиссиясы айыл өкмөт башчысынын АА СЭӨП аткаруу жөнүндө отчетун алдын ала кароодо баалоонун жыйынтыктарын эске алат, ал боюнча өзүнүн чечимин даярдайт жана аны айылдык кеңешке берет.
25. Айылдык кеңеш калк тарабынан АА СЭӨП баалоонун, ошондой эле жеке баалоосунун негизинде, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» КР Мыйзамында аныкталган ыйгарым укуктарга ылайык тиешелүү чечимдерди кабыл алат.
26. АА СЭӨП аткаруу боюнча айыл өкмөт башчысынын отчетуна карата калктын баалоосу тууралуу маалымат төмөндөгүлөр аркылуу жайылтылат: ММКда, маалымат такталарында, айыл аймагынын расмий сайтында жайгаштыруу, социалдык тармактарда, WhatsApp топтордо жана Интернет-байланышты пайдалануу менен башка методдор менен жайылтуу.
15
2-тиркеме.
Айыл өкмөтүнүн калктын алдындагы айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын аткаруу боюнча отчетунун формасы.
1) Айыл аймагын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасынын аталышы.
2) Отчеттуулук мезгили.
1-таблица. АА СЭӨПда белгиленген максаттарга жетүү, милдеттерди/чараларды аткаруу жана индикаторлорго жетишүү6.
Максаттын/милдеттин аталышы
Чаралар
Индикатор
Пландуу мааниси
Иш жүзүндөгү мааниси
Четтөө себептери
мезгил
мезгил
СЭӨП максаты:
СЭӨП чакан программасынын максаты:
№1 милдет
Чара
Чара
№2 милдет
Чара
Чара
6 АА СЭӨП максаттарын, милдеттерин, чараларын, ошондой эле индикаторлорду коюунун тартиби КР Экономика министрлигинин 2018-жылдын 15-майындагы № 63-А жана Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 2018-жылдын 16-майындагы №01-18/56 биргелешкен буйругу менен бекитилген, Шаарларды жана айыл аймактарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн методикалык колдонмодо берилген
16
3) Жетишилген максаттардын жана аткарылган милдеттердин позитивдүү таасири жөнүндө маалымат.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Айыл өкмөт башчысынын аткарылбай калган милдеттер жана чаралар боюнча сунуштары. АА СЭӨПна түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча сунуш.
Отчеттук мезгилде аткарылбай калган милдеттер, чаралар
Аткарылбай калган милдеттер жана чаралар боюнча сунуштар
АА СЭӨПна түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар
5) АА СЭӨП милдеттерин жана чараларын жүзөгө ашырууга сарпталган ресурстар жөнүндө маалымат. Пайдаланылган ресурстарды пландуу көрсөткүчтөр менен салыштырып текшерүү.
Милдеттер/чаралар
Пландуу бюджет
(сом)
Иш жүзүндөгү аткаруу
(сом)
Четтөөнүн себептери
№1 чакан программа
№2 чакан программа
6) Айыл өкмөт башчысынын кийинки жылга АА СЭӨП жүзөгө ашыруу үчүн ресурстарды мобилизациялоо боюнча сунуштары.
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17
3-тиркеме.
Айыл өкмөт башчысынын айылдык кеңештин алдында жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетту берүүсүнүн типтүү тартиби
1. Ушул Айыл өкмөт башчысынын айылдык кеңештин алдында жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетту берүүсүнүн типтүү тартиби (мындан ары Тартип) КР Конституциясынын 11-беренесинин, КР Бюджет кодексинин 78, 79 жана 117-беренелеринин, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 50-беренесинин, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 47-беренесинин талаптарына ылайык иштелип чыккан.
2. Айыл өкмөт башчысы жылына 2 жолудан кем эмес жергиликтүү бюджетти аткаруу жөнүндө отчет берет.
3. Үстүдөгү жылдын биринчи жарым жылындагы отчет отчеттук жылдын 1-августунан кеч эмес берилет.
4. Экинчи жарым жылдык үчүн жана жалпысынан өткөн жылда жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчет отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-мартынан кеч эмес берилет.
5. Айыл өкмөт башчысы жергиликтүү бюджетти аткаруу жөнүндө отчетту түздөн-түз айылдык кеңештин сессиясында тааныштырат.
6. Отчетту алдын ала талкуулоо айылдык кеңештин регламентине ылайык айылдык кеңештин туруктуу комиссияларында өткөрүлөт.
7. Отчет кагаз форматында гана берилет.
8. Алдын ала таанышуу жана талдоо үчүн айылдык кеңештин депутаттарынын талабы боюнча отчетту электрондук форматта жайылтууга жол берилет.
9. Айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетунун формасы 4-тиркемеде берилген.
10. Айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетуна карата айылдык кеңеш отчет “бекитилсин”, “бекитилбесин” деген корутунду түрүндө чечим кабыл алат.
11. Айыл өкмөт башчынын отчету тууралуу маселени кароодо, эгер айылдык кеңеш тарабынан “отчетту жеткире иштеп чыгуу” талабы белгиленсе, айылдык кеңештин чечиминде “эске алуу” туюнтмасын колдонууга жол берилет.
12. Жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча айыл өкмөт башчысынын отчетун “бекитилсин” деп баалоонун төмөндөгү критерийлери белгиленет:
1) Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн 90%дан кем эмес аткаруу. Эгер кирешелердин төмөндөшүнүн объективдүү себептери болсо, кыйла төмөнкү көрсөткүчкө жол берилет.
2) Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн 90%дан кем эмес аткаруу. Эгер чыгаша бөлүгүн аткарбай калуунун объективдүү себептери болсо, кыйла төмөнкү көрсөткүчкө жол берилет.
18
3) Эсеп палатасы тарабынан бюджеттик процесстин аудитинин жыйынтыктары опурталдуу мүнөзгө ээ болбойт.
13. Баалоо белгиленген мезгилде жергиликтүү бюджетти аткарууга таасирин тийгизген объективдүү жана субъективдүү факторлорду эске алуу менен өткөрүлөт.
14. Айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетуна карата чечим депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.
15. Айылдык кеңеш жергиликтүү жамааттын курултайында, коомдук угуу формасындагы жыйындарда жана айылдык жыйындарда жергиликтүү жамаатка айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчету тууралуу, ошондой эле айылдык кеңеш тарабынан отчетту баалоо тууралуу маалымдайт.
16. Айыл өкмөт башчысынын жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчету тууралуу маалымат, ошондой эле айылдык кеңеш тарабынан баалоонун жыйынтыктары айыл аймагынын сайтында, маалымат такталарында жайгаштырылат, социалдык тармактарда, WhatsApp топтордо жана Интернет-байланыштын башка методдорун колдонуу менен жайылтылат.
17. Ушул тартипти аткарууну контролдоону айылдык кеңештин бюджет маселелери боюнча туруктуу комиссиясы жүргүзөт.
19
4-тиркеме.
Айыл өкмөт башчысынын айылдык кеңештин алдындагы жергиликтүү бюджетти аткаруу боюнча отчетунун формасы
1-таблица. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу № Салыктардын аталышы Отчет мезгили Өткөн жылдагы иш жүзүндөгү аткаруу
Үстүдөгү жыл такталган план факт Четтөө +/-
1
2
3
4
5
Жалпы кирешелер жана алынган трансферттер
Салыктык кирешелер
Жалпы мамлекеттик кирешелер
Жеке жактардан-Кыргыз Республикасынын резиденттеринин киреше салыгы
Сатуудан салык
Жер казынасын пайдалануу үчүн салык (роялти)
Атайын режимдер боюнча салыктар
Бирдиктүү салык
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык
Милдеттүү патент негизиндеги салык
Жергиликтүү салыктар
Мүлккө салык
1-топтогу кыймылсыз мүлккө салык
2-топтогу кыймылсыз мүлккө салык
20
3-топтогу кыймылсыз мүлккө салык
4-топтогу кыймылсыз мүлккө салык
Жер салыгы
Сугат жерлерге жер салыгы
Кайрак жерлерге жер салыгы
Жайытка карата жер салыгы
Чөп чабыкка карата жер салыгы
Көп жылдык көчөттүн жер салыгы
Калктуу пункттардын жерлерин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы
Чарбакка жана үй жанындагы участокторго салык
Расмий трансферттер
Теңдештирүүчү трансферт
Максаттуу трансферттер
Салыктык эмес кирешелер
Муниципалдык жерлерди ижарага алуу үчүн төлөм
Муниципалдык кыймылсыз мүлктү ижарага алуу үчүн төлөм
Муниципалдык кыймылдуу мүлктү ижарага алуу үчүн төлөм
21
Мамлекеттик айыл чарба жерлери фондунун жерлерин ижарага алуу
Жайыт пайдалануу үчүн төлөм (жайыт билеттери)
Административдик жыйымдар жана төлөмдөр
Таштандыны ташып чыгаруу үчүн жыйым
Автотранспортту токтотуу жана унаа турук үчүн жыйымдар
Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана камсыздоого чегерүүлөр
Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды кармаганы үчүн төлөм
Башка салыктык эмес кирешелер
Атайын каражаттар
Муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн түшкөн кирешелер
Демөөрчүлүк, донордук жардам
Активдер жана милдеттенмелер
Муниципалдык мүлктү сатуу
Муниципалдык мүлктү сатып алуу жана куруу
22
2-таблица. Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн аткаруу.
№ Чыгымдардын аталышы Өткөн жылдагы иш жүзүндөгү аткаруу Отчет мезгили такталган план факт Четтөө +/-
Жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат
Муниципалдык кызматчылар
Эмгек контракттары
Турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр
Муниципалдык тапшырыкты аткаруу
Бюджет субсидиялары
Коммуналдык чыгымдар
Муниципалдык менчик объекттерин камсыздоо
Эс алуу, маданият жана дин
Маданият, спорт кызматкерлеринин эмгек маянасы
Күнүмдүк оңдоо
Коммуналдык чыгымдар
Иш-чараларга чыгымдар
23
Башка чыгымдар
Билим берүү
Окуу чыгымдары
Тамак-аш
Күнүмдүк оңдоо
Социалдык коргоо
Бюджет субсидиялары7
Социалдык тапшырык
Башка чыгымдар
Жыл аягына карата калдык
Баары
7 1 адамга карата бюджеттик субсидиянын өлчөмүн көрсөтүү сунушталат.
24
____________ -жылдагы инфраструктуралык долбоорлордун жана сатылып алынган негизги каражаттардын тизмеси8.

Долбоордун аталышы
Каржылоо булактары
Жергиликтүү бюджет
Республикалык
бюджет
Донорлор,
Жамааттын салымы
БАРДЫГЫ
АА СЭӨП экономикалык маселелерин чечүүнүн алкагында каржыланган долбоорлордун, милдеттердин, иш-чаралардын тизмеси

Иш-чаранын аталышы
Каржылоо булактары
Жергиликтүү бюджет
Республикалык
бюджет
Донорлор,
Жамааттын салымы
БАРДЫГЫ
АА СЭӨП социалдык маселелерин чечүүнүн алкагында каржыланган долбоорлордун, милдеттердин, иш-чаралардын тизмеси

Иш-чаранын аталышы
Каржылоо булактары
Жергиликтүү бюджет
Республикалык
бюджет
Донорлор,
Жамааттын салымы
БАРДЫГЫ
8 Айыл аймагынын өнүгүшүнө таасирин тийгизген курулуштун, реконструкциялоонун эң маанилүү объекттери же сатылып алынган негизги каражаттар көрсөтүлөт.
25
Жергиликтүү бюджетти аткаруу жөнүндө кыскача аналитикалык маалымат
1) Өзгөрүүлөр динамикасы көбөйүү (+) же азаюу (-) тарабына 10%дан ашыкты түзгөн киреше булактарын көрсөтүү. Көрсөткүчтөрдүн өсүү/төмөндөө себептерин берүү.
2) Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн жогорулатуу боюнча сунуштарды берүү.
3) Өзгөрүүлөр динамикасы көбөйүү (+) же азаюу (-) тарабына 10%дан ашыкты түзгөн чыгымдарды бөлүү жана көрсөтүү. Көрсөткүчтөрдүн өсүү/төмөндөө себептерин берүү.
4) Чыгымдарды оптималдаштыруу жана кыскартуу боюнча чараларды берүү.
Бюджеттин айкындуулугунун муниципалдык индексинин учурдагы абалы жана өзгөртүү динамикасы жөнүндө маалымат.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Өткөрүлгөн коомдук бюджеттик угуулар боюнча маалымат.
1) Коомдук угуунун темалары.
2) Өткөрүү датасы.
3) Берилген маалымат.
4) Катышуучулардын сунуштары.
5) Кабыл алынган сунуштар.
Жарандык бюджетти чыгаруу жана жайылтуу жөнүндө маалымат.
26
5-тиркеме.
Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулук тартиби боюнча жергиликтүү жамааттын уставына типтүү толуктоолор9
9.6. Айылдык кеңештин депутаты өзүнүн шайлоочулары менен туруктуу байланышты түзүүгө милдеттүү, аларга айылдык кеңештин иши жана шайлоочулардын сунуш-талаптарын аткаруу жөнүндө үзгүлтүксүз маалымдайт. Айылдык кеңештин депутаты ага түшкөн сунуштарды, билдирүүлөрдү жана даттанууларды карайт, жарандарды кабыл алат, анын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга багытталган башка ишмердикти жүргүзөт.
9.7. Айылдык кеңештин депутаты “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин негизинде мезгил мезгили менен, бирок жылына бир жолудан кем эмес өзүнүн иши жана ал шайланган айылдык кеңештин иши жөнүндө шайлоочулардын алдында отчет берет.
9.8. Депутаттын отчету шайлоочулардын талабы боюнча каалаган убакта өткөрүлүшү мүмкүн.
9.9. Отчет берүү үчүн айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүсү жөнүндө маалымат ал башталганга чейин 7 күндөн кеч эмес жарыяланат.
9.10. Айылдык кеңештин депутатынын жолугушууларды өткөрүү датасы жөнүндө шайлоочуларга маалымдоо жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында же айыл аймагынын сайтында кулактандырууну жайгаштыруу аркылуу жүргүзүлөт.
9.11. Маалымат ошондой эле маалымат такталарына, социалдык тармактарга, WhatsApp топторго жайгаштыруу жана Интернет-байланышты пайдалануу менен башка методдор аркылуу жарыяланышы мүмкүн.
9.12. Көп мандаттуу шайлоо округу боюнча шайланган айылдык кеңештин депутатынын отчет берүү датасы жана орду жөнүндө маалымат айылдык кеңештин депутаты шайланган округдун шайлоочуларынын арасында жайылтылат.
9.13. Жергиликтүү кеңештин депутатынын отчеттуулугунун негизги формасы кагаз форматында ачык отчет берүүсү болуп саналат.
9.14. Айылдык кеңештин депутатынын отчетун жайылтуунун кошумча методу катары отчеттун электрондук версиясына, ошондой эле калк үчүн жеткиликтүү түрдө (буклеттер, постерлер, маалымат баракчалары ж.б.) жайылтууга жол берилет.
9.15. Айылдык кеңештин депутатынын отчетунун типтүү формасы 6-тиркемеде берилген.
9.16. Айылдык кеңештин депутатынын отчету боюнча шайлоочулар баа беришет: “канааттандыраарлык эмес”, “канааттандыраарлык”.
9.17. Шайлоочулар менен жолугушууларда жыйындын чечими боюнча баалоо ачык дагы, жабык дагы добуш берүү менен өткөрүлүшү мүмкүн.
9 Ушул тартип менен Жергиликтүү жамааттын типтүү уставынын 9. Айылдык кеңеш бөлүмүнө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү сунушталат.
27
9.18. Ачык добуш берүүнү өткөрүүдө, добуш берүүнүн катышуучулары кезеги менен баалоонун ар бир варианты үчүн добуш беришет.
9.19. Жабык добуш берүүдө мүмкүн болуучу бааларды көрсөтүү менен бюллетендер пайдаланылат. Жыйындын катышуучуларынын пикирин эсептөө үчүн жыйындын катышуучуларынын ичинен эсеп комиссиясы шайланат.
9.20. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча баалоонун жыйынтыктарын көрсөтүү менен шайлоочулар менен отчеттук жолугушуулардын протоколу түзүлөт.
9.21. Баалоонун жыйынтыктары менен протокол айылдык кеңешке жөнөтүлөт.
9.22. Баалоонун жыйынтыктары айылдык кеңештин сессиясында угулат.
9.23. Айылдык кеңештин депутатынын ишин баалоонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына же айыл аймагынын сайтына жарыяланат.
9.24. Айылдык кеңештин депутатынын ишин баалоо жөнүндө маалымат кошумча маалымат такталарына жайгаштырылат, социалдык тармактарга, WhatsApp топторго жана Интернет-байланышынын башка методдорун колдонуу менен жайылтылат.
9.25. Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчеттуулук тартиби жөнүндө жергиликтүү жамааттын уставынын талаптарын аткарууну контролдоо айылдык кеңешке жүктөлөт.
28
6-тиркеме.
Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын алдындагы отчетунун формасы
АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН ДЕПУТАТЫНЫН __________________ 20___-ж. «___» _____ тартып 20___-ж. «___» _____ чейинки МЕЗГИЛДЕГИ ӨЗҮНҮН ИШИ ЖАНА АЙЫЛДЫК КЕҢЕШТИН ИШИ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТУ
1. Айылдык кеңештин депутатынын дайындары
Ф.А.А. _____________________________________
Туулган күнү _____________________________
Билими _______________________________
МК комиссиясынын__________________________ мүчөсү
_________________________________________________
2. Шайлоо округу жөнүндө маалымат
Депутаттын шайлоо округунун көчөлөрүнүн тизмеги10:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Шайлоочулардын саны: ___________________________
3. Шайлоо алдындагы программаны аткаруу11
4. Шайлоочулардын сунуш-талаптарын аткаруу, сунуштарын, билдирүүлөрүн жана даттанууларын кароо
Шайлоочулардын сунуш-талаптары, сунуштары, билдирүүлөрү, даттануулары
Аткаруу
10 Көп мандаттуу шайлоо округу боюнча шайланган айылдык кеңештин депутаты үчүн
11 Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн айылдык кеңештин депутаты, башка маалыматтар менен катар ал шайланган партиянын шайлоо алдындагы программасын аткаруу жөнүндө маалыматты берет.
Эмнени жасоо пландалган
Эмне жасалды
29
5. Отчеттук мезгилдеги айылдык кеңештин иши жөнүндө маалымат
Айылдык кеңештин милдеттенмеси
Көрсөткүч
Айылдык кеңештин өткөрүлгөн сессияларынын саны
Кабыл алынган ченемдик укуктук актылардын саны
Айылдык кеңештин депутаттарынын сессиянын жыйынына орточо келүүсү
Башка көрсөткүчтөр
Отчеттук мезгилде кабыл алынган айылдык кеңештин эң маанилүү чечимдери
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Шайлоочулардын сунуштары, билдирүүлөрү жана даттануулары менен иштөө жөнүндө маалымат
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Айылдык кеңештин депутаты (же депутаттардын тобу) демилгелеген ченемдик укуктук актылар
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Айылдык кеңештин депутатынын депутаттык ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча башка иш-аракеттери (туруктуу (убактылуу) комиссиялардын ишине катышуу, контролдук функцияларды аткаруу, башка).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. 2019-ж. ___________________________ мезгилде шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүнүн графиги
Көчөнүн аталышы
Жолугушууларды өткөрүү датасы

Закрыть меню
МЕНЮ