Бош орундар

Конкурстардын жыйынтыгы боюнча Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча Мамлекеттик агентигинин бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына дайындалгандар жөнүндө МААЛЫМАТ/

ИНФОРМАЦИЯ

о назначениях на вакантные административные государственные должности Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики   по итогам конкурсного отбора

№ п/п

 

 

 

Ф.А.А. / Ф.И.О.

 

 

 

 

Кызмат орду /

Должность

 

 

Түзүмдүк бөлүмдүн аталышы /

Наименование структурного подразделения

Дайындоо датасы /

Дата назначения

 

 

 

Өзгөчө маалымат /

Примечание

 

 

 

1

Нурамидин уулу Камалидин

Жетектөөчү адис/ведущий  специалист

Мамлекеттик программаларды жана долбоорлорду пландоо жана координациялоо сектору/ Сектор планирования и координации госпрограмм и проектов

19.06.2020 ж.г

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам внутреннего конкурса

2

Мелисова Чолпонай Мелисовна

Адис/ специалист

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функцияларын жана ыйгарым укуктарын мониторингдөө сектору/Сектор мониторинга функций и полномочий органов местного самоуправления

18.08.2020 ж.г.

Ички конкурстун жыйынтыгы боюнча / по итогам внутреннего конкурса

3

Суюнов Данияр Унгарбаевич

Башчы/Начальник

Этностор аралык мамилелер боюнча башкармалыгы/с

 

Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

4

Саттаров Нурсултан Мирбекович

Адис/ специалист

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү башкармалыгы

5.11.2020 ж.г.

 Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса

5

Атабаев Канатбек Келдибекович Бөлүм башчысы Коомдук бирикмелер менен иштөө бөлүмү 07.12.2020 ж Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ по итогам открытого конкурса
Закрыть меню
МЕНЮ